60 lat podboju Kosmosu

Posted by on 10 października 2017

60 lat podboju Kosmosu

4 paź­dzier­nika 1957 roku Zwią­zek Radziecki wystrze­lił pierw­szego sztucz­nego sate­litę Ziemi o nazwie Sput­nik 1. Zapo­cząt­ko­wało to erę pod­boju Kosmosu. Z tej oka­zji 7 paź­dzier­nika Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach zor­ga­ni­zo­wało spo­tka­nie upa­mięt­nia­jące to wyda­rze­nie. Impreza odbyła się w Mało­pol­skim Cen­trum Dźwięku i Słowa.

Histo­rię pod­boju Kosmosu przy­bli­żył słu­cha­czom Janusz Nice­wicz, nauczy­ciel Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Mno­gość wszyst­kich misji kosmicz­nych spra­wiła, że trzeba się było ogra­ni­czyć do tych naj­waż­niej­szych, jed­nak zawsze jest to wybór subiektywny.

Następ­nie głos zabrał dr Hen­ryk Bran­ce­wicz, który w bar­dzo cie­kawy spo­sób wpro­wa­dził słu­cha­czy w realia tam­tych cza­sów, a także mało znane fakty zwią­zane z misjami kosmicz­nymi. Wiele aneg­dot, któ­rymi pan Bran­ce­wicz zasy­pał uczest­ni­ków spo­tka­nia, wpra­wiło nas w nie lada zachwyt.

Pre­zes Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców Michał Matu­sik (SQ9ZAY) przy­bli­żył nam histo­rię krót­ko­fa­lar­stwa i łącz­no­ści radio­wej na świe­cie, oma­wia­jąc współ­cze­sne zasto­so­wa­nie krót­ko­fa­lar­stwa na świecie.

W sali audy­to­ryj­nej zgro­ma­dzi­li­śmy kilka eks­po­na­tów zwią­za­nych z histo­rią pod­boju Kosmosu: lunetkę AT1, przy uży­ciu któ­rej można było wyzna­czać orbity sate­li­tów, tele­skop rent­ge­now­ski, który trzy­krot­nie był w prze­strzeni kosmicz­nej, a także model Sput­nika 1 wyko­nany przez mło­dzież uczęsz­cza­jącą na zaję­cia w MOA.

Wśród gości przy­by­łych na to spo­tka­nie byli człon­ko­wie Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii z sek­cji Obser­wa­to­rów Komet, któ­rzy w miniony week­end uczest­ni­czyli w swo­jej kon­fe­ren­cji, odby­wa­ją­cej się w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

Wszyst­kim uczest­ni­kom dzię­ku­jemy za przy­by­cie. A już za dwa lata kolejna okrą­gła rocz­nica: 50-ta rocz­nica lądo­wa­nia na Księ­życu misji Apollo 11. Już teraz zapraszamy.

 

Pro­wa­dzący spo­tka­nie Janusz Nice­wicz opo­wiada o star­cie Sput­nika 1

 

dr Hen­ryk Bran­ce­wicz opo­wiada o pomia­rach z wyko­rzy­sta­niem Lunety AT1

 

Grze­gorz Sęk przy­bliża nam histo­rię tele­skopu rentgenowskiego

 

Michał Matu­sik opo­wiada o począt­kach radio­wej łączności

 

Uczest­nicy spotkania

 

Janusz Nice­wicz