117 rocznica urodzin Kazimierza Kordylewskiego

Posted by on 09 października 2020

117 rocznica urodzin Kazimierza Kordylewskiego

Miło mi Pań­stwa powia­do­mić, iż dobie­gają ostat­nie prace przy nowo zbu­do­wa­nym Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach. Patro­nem MOA jest Docent Kazi­mierz Kor­dy­lew­ski, któ­rego 117 rocz­nica uro­dzin przy­pad­nie w naj­bliż­szą nie­dzielę 11 paź­dzier­nika. Zatem, prze­ka­za­nie do zago­spo­da­ro­wa­nia tego nowego obiektu popu­la­ry­za­cji astro­no­mii, będzie naj­lep­szym pre­zen­tem na uczcze­nie kolej­nych Jego urodzin.

Docent Kazi­mierz Kor­dy­lew­ski był zapa­lo­nym obser­wa­to­rem nieba i popu­la­ry­za­to­rem astro­no­mii, nie­za­leż­nie od warun­ków w jakich Mu przy­szło żyć i two­rzyć. Był nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nym, a zara­zem bez­po­śred­nim w kon­tak­tach z dru­gim czło­wie­kiem. Na wykła­dach w Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym UJ, czy też odczy­tach popu­la­ry­za­cyj­nych pro­wa­dzo­nych w ramach tzw. “Wie­dzy Powszech­nej”, bar­dzo czę­sto, przy oka­zji oma­wia­nia swo­ich odkryć pyło­wych sate­li­tów Ziemi, nawią­zy­wał do trze­ciej zwrotki Bal­lady Adama Mic­kie­wi­cza “Świ­teź”, która inspi­ro­wała Go do ich obserwacji:

Jeżeli nocną przy­bli­żysz się dobą 
I zwró­cisz ku wodom lice,
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą, 
I dwa oba­czysz księżyce.

Strofy tej Bal­lady – jak mawiał – inspi­ro­wały Go, w cza­sie rej­sów po morzach i oce­anach, do obser­wa­cji pyło­wych sate­li­tów w ukła­dzie libra­cyj­nym Zie­mia – Księżyc.
Nam zaś, w tak trud­nych i dziw­nych cza­sach, pozo­staje pamię­tać o Patro­nie, naśla­du­jąc Go w codzien­nej popu­la­ry­za­cji astro­no­mii w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym. Myślę, że Patron Nam w tym pomoże.

 

Adam Micha­lec

 

Zaję­cia koła astro­no­micz­nego (przez Inter­net), poświę­cone 117 rocz­nicy uro­dzin Kazi­mie­rza Kordylewskiego.

 

 

Monika Maśla­niec