Wpisy w miesiącu: Sierpień, 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Zamieszczony przez w dniu 22 sierpnia 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Do USA wyru­szyły dwie ekipy z MOA oraz ekipa z zaprzy­jaź­nio­nej z nami firmy Woodward, aby 21 sierp­nia 2017r. obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Każda grupa znaj­do­wała się w innym miej­scu w Sta­nach.       EKIPA #1 Madras, Ore­gon Mate­usz Win­dak Mate­usz Zając Piotr Micha­lec Agnieszka Mysz­kow­ska Patry­cja Karyś Tomasz Żyw­czak EKIPA #2 Park Grand Tetons, Wyoming Anna i Mariusz Gra­bow­scy EKIPA #3 Nashville, Ten­nes­see Janusz Jagła...

Czytaj dalej...

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

Zamieszczony przez w dniu 13 sierpnia 2017

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

W ponie­dzia­łek 21 sierp­nia 2017 roku, w godzi­nach od 18:00 do 22:00 zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa – do Sali Wido­wi­sko­wej – w któ­rej pro­wa­dzona będzie trans­mi­sja na żywo zja­wi­ska cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Połą­czymy się także z jego obser­wa­to­rami prze­by­wa­ją­cymi w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.   21 sierp­nia 2017 roku będziemy mogli obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Tego dnia cień...

Czytaj dalej...