Wakacje, wakacje – a my zapraszamy!

Zamieszczony przez w dniu 27 czerwca 2018

Wakacje, wakacje – a my zapraszamy!

 

Pod­czas waka­cji zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy kilka atrak­cji astro­no­micz­nych i popu­lar­no­nau­ko­wych.

 

 

 

 

Oto co pro­po­nu­jemy:

 

OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP – od 2 lipca do 31 sierp­nia (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie czyli bez­chmur­nym nie­bie)

 • od ponie­działku do środy – w godzi­nach 11:00 – 13:00

 

NOCNE POKAZY NIEBA – w godzi­nach 21:00 – 24:00 (wyłącz­nie przy bez­chmur­nym nie­bie)

 • 3 lipca (wto­rek)
 • 6 lipca (pią­tek)
 • 10 lipca (wto­rek)
 • 13 lipca (pią­tek)
 • 7 sierp­nia (wto­rek)
 • 10 sierp­nia (pią­tek)
 • 14 sierp­nia (wto­rek)
 • 17 sierp­nia (pią­tek)
 • 21 sierp­nia (wto­rek)
 • 24 sierp­nia (pią­tek)
 • 28 sierp­nia (wto­rek)
 • 31 sierp­nia (pią­tek)

 

Ponadto:

 

TRANSMISJA INTERNETOWA CZĘŚCIOWEGO ZAĆMIENIA SŁOŃCA
OBSZARU AUSTRALIIANTARKTYDY – wyda­rze­nie na tere­nie Obser­wa­to­rium

 • 13 lipca (pią­tek), w godzi­nach 4:30 – 6:00
  [owszem, tak wcze­śnie, to nie jest błąd 🙂 ]

 

OBSERWACJE CAŁKOWITEGO ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA – wyda­rze­nie na tere­nie Obser­wa­to­rium

 • 27 lipca (pią­tek), w godzi­nach 20:00 – 24:00

 

PERSEIDY NA RYNKU W NIEPOŁOMICACH – obser­wa­cje mete­orów

 • noc z 11/12 sierp­nia (sobota/niedziela), w godzi­nach 21:00 – 1:00

 

Wszyst­kie atrak­cje są BEZPŁATNE.

Zapra­szamy!

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT

Sza­nowni Pań­stwo, Rodzice, Nauczy­ciele i Ucznio­wie!

Z powodu moder­ni­za­cji apa­ra­tury oraz wypo­sa­że­nia Pla­ne­ta­rium od 1 lipca 2018 roku do czasu usu­nię­cia niniej­szego komu­ni­katu – wszyst­kie seanse, a także dzia­łal­ność Pla­ne­ta­rium zostają zawie­szone.

Prze­pra­szamy i pro­simy o cier­pli­wość.

Dzię­ku­jemy za zro­zu­mie­nie.