Wpisy w miesiącu: Styczeń, 2018

Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Zamieszczony przez w dniu 08 stycznia 2018

Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Wzo­rem lat ubie­głych orga­ni­zu­jemy Zimowy Obóz Obser­wa­cyjny w dniach od 19 do 24 lutego 2018 roku. Będziemy zakwa­te­ro­wani w Szkol­nym Schro­ni­sku Mło­dzie­żo­wym w Stu­po­sia­nach, gdzie też znaj­duje się pod­sta­wowy sprzęt obser­wa­cyjny. Pla­nu­jemy wycieczki do Mucz­nego i Tar­nawy, a jeżeli pogoda dopi­sze to wej­dziemy do obser­wa­to­rium na Otry­cie. Opłata za obóz wynosi 350 zł dla uczniów MOA oraz 500 zł dla innych chęt­nych. Liczba miejsc wynosi 16, zaś uczest­nicy powinni mieć...

Czytaj dalej...