X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Zamieszczony przez w dniu 04 września 2017

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”

 

W dniach od 20 do 22 paź­dzier­nika 2017 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną – X Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astronomii.

Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele ze Sło­wa­cji, Ukra­iny i Pol­ski oraz stu­denci i nasi uczniowie.

 

Współ­or­ga­ni­za­to­rami Kon­fe­ren­cji i jej głów­nymi spon­so­rami są:
Rada Mia­sta i Gminy Niepołomice,
Pol­skie Towa­rzy­stwo Astronomiczne,
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach,
Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA,
Fun­da­cja „Zamek Królewski”,
Dyrek­cja Zespołu Szkół w Niepołomicach,
Mało­pol­ski Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce.

Kon­fe­ren­cję objął hono­ro­wym patro­na­tem Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice Pan mgr inż. Roman Ptak.

 

W cza­sie Kon­fe­ren­cji prze­wi­du­jemy kilka refe­ra­tów prze­glą­do­wych z krótką dys­ku­sją wygło­szo­nych przez astro­no­mów pol­skich w każ­dej sesji oraz krót­kie komu­ni­katy astro­no­miczne uczestników.
W Warsz­ta­tach  –  tema­tyka  popu­la­ry­za­cji i dydak­tyki astro­no­mii w salach kom­pu­te­ro­wych Zespołu Szkół w Niepołomicach.
Wstęp na wykłady jest wolny dla nauczy­cieli lokal­nych szkół, mło­dzieży szkol­nej, stu­den­tów, gości i sym­pa­ty­ków MOA.

Zapra­szamy do udziału w Konferencji.
Lokalny Komi­tet Orga­ni­za­cyjny: dr Adam Micha­lec, mgr Urszula Biernat

 

 

Pro­gram Kon­fe­ren­cji – har­mo­no­gram wstępny
/szczegółowy pro­gram – w bie­żą­cym opracowaniu/

Dzień I – 20.X.2017  (pią­tek)

15:00  – foyer sali kon­fe­ren­cyj­nej im. Lecha Wałęsy w Zamku Kró­lew­skim – spo­tka­nia, dyskusje
16:00 – otwar­cie Konferencji
16:30 – 20:00 – Sesja Astronomiczna
20:15 – Pik­nik dys­ku­syjno-obser­wa­cyjny na tere­nie Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Miko­łaja Koper­nika 2

Dzień II –  21.X.2017  (sobota) Zespół Szkół w Nie­po­ło­mi­cach, Plac Kazi­mie­rza Wiel­kiego 1

9:00 – 13:00 – Poranna Sesja Naukowo – Dydak­tyczna i Warsz­taty I
13:30 – 15:00 – Prze­rwa obiadowa
15:30 – 19:30 – -Popo­łu­dniowa Sesja Dydak­tyczno – Naukowa i Warsz­taty II
20:00 – Uro­czy­sta kolacja
21:00 – Dys­ku­sja pane­lowa i obser­wa­cje astro­no­miczne na tere­nie Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Miko­łaja Koper­nika 2

Dzień III – 22.X.2017  (nie­dziela)

09:00 – 15:00 – Wycieczka do Obser­wa­to­rium LOFAR UJ w Łazach.

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy Uczest­nika Konferencji