Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Zamieszczony przez w dniu 02 czerwca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gim­na­zjal­nych.

2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne.

 

 

 

Oto zwycięzcy Konkursu:

 

I miej­sce – Prze­my­sław Kowa­lik – Publiczne Gim­na­zjum w Łabo­wej

II miej­sce – Łukasz Świ­gut – Publiczne Gim­na­zjum w Łabo­wej

III miej­sce – Ange­lika Wrzęp­ska – Publiczne Gim­na­zjum w Zabo­ro­wie

IV miej­sce – Klara Świą­tek – Gim­na­zjum nr 1 w Bochni

V miej­sce – Anna Przy­by­cień – Gim­na­zjum w Stró­żówce

VI miej­sce – Gabriela Wenc – Gim­na­zjum w  Stró­żówce

 

Gra­tu­lu­jemy!