Warsztaty astronomiczne dla nauczycieli

Zamieszczony przez w dniu 08 października 2018

Warsztaty astronomiczne dla nauczycieli

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich nauczy­cieli z terenu Mało­pol­ski na warsz­taty astro­no­miczne, które odbędą się 24 listo­pada 2018 roku – na tere­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce, poło­żo­nej przy ulicy Moniuszki 1.

Warsz­taty będą poświę­cone wybra­nym, pro­stym narzę­dziom dydak­tycz­nym z dzie­dziny astro­no­mii, z któ­rych mogą korzy­stać nauczy­ciele na róż­nych eta­pach edu­ka­cji.

Zaję­cia popro­wa­dzą pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach, Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego oraz zapro­szeni goście.

Ze względu na ogra­ni­czoną liczbę miejsc – 32 osoby - udział w warsz­ta­tach wymaga doko­na­nia rezer­wa­cji za pomocą for­mu­la­rza zgło­sze­nio­wego, umiesz­czo­nego poni­żej. [Przy pró­bie reje­stra­cji ponad usta­lony limit przy­jęć, otrzy­mają Pań­stwo odpo­wiedni komu­ni­kat o wyczer­pa­niu miejsc].

Warsz­taty astro­no­miczne będą miały formę podobną do tych jakie zwy­kle towa­rzy­szyły kon­fe­ren­cji “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie”, jed­nak w tym roku ze względu na przy­go­to­wa­nia MOA do prze­bu­dowy – kon­fe­ren­cja nie odbę­dzie się.

 

Ramowy pro­gram warsz­ta­tów astro­no­micz­nych

  • 10:00 – 12:00 Wykłady popu­lar­no­nau­kowe
  • 12:00 – 13:00 Pre­zen­ta­cje róż­nych pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w pla­ców­kach oświa­to­wych
  • 14:00 – 15:00 Prze­rwa obia­dowa
  • 15:00 – 19:00 Zaję­cia warsz­ta­towe w pod­gru­pach (po 45 minut)

 

Tema­tyka warsz­ta­tów:

  • opro­gra­mo­wa­nie Stel­la­rium jako narzę­dzie edu­ka­cji astro­no­micz­nej
  • obser­wa­cje i edy­cja zdjęć w pro­jek­cie Micro­ob­se­rva­tory
  • pro­jekt edu­ka­cyjny Sally Ride EarthKAM@Space Camp
  • Astro­no­mia w Inter­ne­cie – prze­gląd astro­no­micz­nych zaso­bów Inter­netu
  • Zabawy z astro­no­mią
  • Astro­no­mia bez tele­skopu

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy – Warsz­taty dla nauczy­cieli