Ważna informacja!

W związku z prze­bu­dową i roz­bu­dową pomiesz­czeń Obser­wa­to­rium, nie pro­wa­dzimy w Nie­po­ło­mi­cach – aż do odwo­ła­nia – pre­lek­cji dla szkół oraz sean­sów w budynku Pla­ne­ta­rium, zarówno dla grup szkol­nych jak i osób indy­wi­du­al­nych.

Mówiąc krótko – nie da się do nas przy­je­chać :).

Teren Obser­wa­to­rium to obec­nie wielki plac budowy.

 

To my do Was przy­je­dziemy, a naszą ofertę odnaj­dzie­cie w menu głów­nym strony, w zakładce “Oferta edu­ka­cyjna” (aktyw­no­ści bez prze­kre­śleń tek­stu).

Chwi­lowo zmie­nia się także numer naszego tele­fonu.

Numer aktu­alny to:

+ 48 505–945–309