Sobotnie seanse w planetarium przenośnym – ZAPOWIEDŹ

Zamieszczony przez w dniu 07 listopada 2019

Sobotnie seanse w planetarium przenośnym – ZAPOWIEDŹ

Z pew­no­ścią wie­cie, że Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach zmie­nia się z dnia na dzień. Rosną w oczach ściany naszej nowej sie­dziby, któ­rej z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­jemy.

Ta sytu­acja zmu­sza nas do nieco innych dzia­łań, niż te, do któ­rych przy­zwy­cza­ili­śmy Was przez wszyst­kie ubie­głe lata. Na przy­kład sobot­nie seanse w muro­wa­nym Pla­ne­ta­rium – z powodu, że znaj­duje się ono w obrę­bie wiel­kiego placu budowy – musie­li­śmy zawie­sić.
Taki stan potrwa jesz­cze przez jakiś czas…

 

Przy­go­to­wu­jemy jed­nak coś w zamian.

Sobot­nie seanse w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium!

Szcze­góły już nie­ba­wem! Śledź­cie naszą stronę i media spo­łecz­no­ściowe!

 

Do zoba­cze­nia!

🙂