Kosmiczny Wieczór w MCDiS

Zamieszczony przez w dniu 04 października 2017

Kosmiczny Wieczór w MCDiS

Zapra­szamy na spo­tka­nie z oka­zji 60. rocz­nicy wystrze­le­nia pierw­szego sztucz­nego sate­lity Ziemi czyli sondy Sput­nik 1.

O histo­rii pod­boju Kosmosu opo­wie Janusz Nice­wicz z Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach.

O nasłu­chi­wa­niu Sput­nika 1 opo­wie dr Hen­ryk Bran­ce­wicz, hono­rowy pre­zes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii.

O łącz­no­ści daw­niej i dziś opo­wie­dzą człon­ko­wie Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA.

 

Zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa w Nie­po­ło­mi­cach -
7 paź­dzier­nika 2017 roku o godzi­nie 17:00. Wstęp wolny.