Konkurs na referat – WYNIKI | szkoły średnie

Zamieszczony przez w dniu 09 marca 2018

Konkurs na referat – WYNIKI  | szkoły średnie

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich.

9 marca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne.

 

 

 

Spo­śród 6 wyty­po­wa­nych prac Komi­sja w skła­dzie:

dr Adam Micha­lec –   Prze­wod­ni­czący JURY
dr Wal­de­mar Ogłoza
mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski

 

przy­znała:

I miej­sce  – Alek­san­drze Krze­mień
z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Mar­cina Wado­wity w Wado­wi­cach

II miej­sce  – Alek­san­drze Przy­by­ło­wicz
z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Mar­cina Kro­mera w Gor­li­cach

III miej­sce  – Annie Rafie
z I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Mar­cina Kro­mera w Gor­li­cach

 

Obie Alek­san­dry oraz Anna repre­zen­to­wać będą nasze woje­wódz­two na XLIV Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Gru­dzią­dzu.

Gra­tu­lu­jemy!