Ferie zimowe 2019 w naszym Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 03 stycznia 2019

Ferie zimowe 2019 w naszym Obserwatorium

 

 

W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  14 do 25 stycz­nia 2019 roku – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach.

 

 

 

Pro­po­nu­jemy, co nastę­puje:

 

SEANSEPLANETARIUM – od ponie­działku do piątku – BEZPŁATNE!

  • dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych – o godzi­nie 10:00
  • dla osób indy­wi­du­al­nych – o godzi­nie 11:00

 

Pro­gram sean­sów dla osób indy­wi­du­al­nych:

15.01.2019 – wto­rek
„Niebo według Gre­ków”
– dzieci powy­żej 10 lat, mło­dzież, doro­śli

16.01.2019 – środa
„Niebo dla survi­va­low­ców”
– dzieci powy­żej 8 lat, mło­dzież, doro­śli

17.01.2019 – czwar­tek
„Wyprawa na bie­gun”
– dzieci powy­żej 10 lat, mło­dzież, doro­śli

18.01.2019 – pią­tek
„Zwie­rzaki na nie­bie”
– dzieci powy­żej 4 lat, mło­dzież, doro­śli

21.01.2019 – ponie­dzia­łek
„Zwie­rzaki na nie­bie”
‑dzieci powy­żej 4 lat, mło­dzież, doro­śli

22.01.2019 – wto­rek
„Aktu­alne niebo”
– dla wszyst­kich – w każ­dym wieku

23.01.2019 – środa
„Kosmiczna ZOO
– dzieci powy­żej 12 lat, mło­dzież, doro­śli

24.01.2019 – czwar­tek
„Nasz Wszech­świat”
– dzieci powy­żej 8 lat, mło­dzież, doro­śli

25.01.2019 – pią­tek
„Wyprawa przez Układ Sło­neczny”
– dzieci powy­żej 4 lat, mło­dzież, doro­śli

Pro­simy o punk­tu­al­ność – seanse roz­po­czy­nają się o usta­lo­nych godzi­nach. Po roz­po­czę­ciu pokazu nie ma już moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Pla­ne­ta­rium!

 

OBSERWACJE CAŁKOWITEGO ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA - 21 stycz­nia 2019

  • teren Obser­wa­to­rium, ponie­dzia­łek nad ranem, w godzi­nach 4:00 – 7:00

 

VIII ZIMOWE WARSZTATY ASTROFOTOGRAFII DLA NAUCZYCIELI

  • 25 – 28 stycz­nia 2019
  • szcze­gó­łowe infor­ma­cje – TUTAJ