FAQ_Pytania

Jak dojechać do Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Mapa loka­li­za­cji Obser­wa­to­rium znaj­duje się w zakładce Kon­takt. Z Kra­kowa do Nie­po­ło­mic można doje­chać środ­kami trans­portu publicz­nego: busy – linie: Mat-Bus oraz Trans-Bus, auto­busy Miej­skiego Przed­się­bior­stwa Komu­ni­ka­cyj­nego – linie numer 231 oraz 301.

Czytaj dalej...

Czy posiadacie ofertę dla osób z upośledzeniem umysłowym?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak. Pro­simy o wcze­śniej­szą infor­ma­cję o pla­no­wa­nym przy­jeź­dzie.

Czytaj dalej...

Czy osoba niepełnosprawna fizycznie może skorzystać z teleskopowych obserwacji nieba?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Jak naj­bar­dziej przy czym korzy­sta ona z tele­sko­pów prze­no­śnych. Dostęp do kopuły Obser­wa­to­rium, ze względu na spe­cy­fikę miej­sca, jest bar­dzo utrud­niony.

Czytaj dalej...

Czy posiadacie podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Nie­stety nie, ale poru­sza­nie się na wózku po tere­nie Obser­wa­to­rium w więk­szo­ści miejsc jest moż­liwe.

Czytaj dalej...

Czy posiadacie ofertę edukacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Jesz­cze nie, ale trwają przy­go­to­wa­nia do roz­po­czę­cia takich spo­tkań.

Czytaj dalej...

W jakie dni odbywają się wieczorne pokazy nieba dla osób indywidualnych?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Zapra­szamy we czwartki w godzi­nach od 20:00 do 23:00. Pro­simy jed­nak o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny, naj­le­piej w dniu poka­zów, w celu potwier­dze­nia sprzy­ja­ją­cych warun­ków pogo­do­wych do pro­wa­dze­nia obser­wa­cji.

Czytaj dalej...

Czy organizujecie specjalne seanse w Planetarium dla dwojga lub małej rodzinnej grupy?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu warun­ków i ter­minu.

Czytaj dalej...

Czy i kiedy można przyjść z dzieckiem na seans w Planetarium (indywidualnie)?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Zapra­szamy w soboty o godzi­nie 11:00. Pro­simy jed­nak o śle­dze­nie naszej strony inter­ne­to­wej gdyż nie­kiedy z róż­nych przy­czyn seans może się nie odbyć. Infor­ma­cja o takiej sytu­acji zosta­nie przez nas zamiesz­czona z naj­szyb­ciej jak to moż­liwe.

Czytaj dalej...

W jakich terminach organizujecie „Pikniki pod Gwiazdami”?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

“Pik­niki pod Gwiaz­dami” orga­ni­zu­jemy w dniach od ponie­działku do środy. Zaję­cia roz­po­czy­nają się o godzi­nie 18:00.

Czytaj dalej...

Czy można zorganizować w Obserwatorium imprezę okolicznościową (urodziny, imieniny) dla dziecka?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak, pro­po­nu­jemy imprezę edu­ka­cyjną pod tytu­łem „Astro­no­miczne Uro­dziny”.

Czytaj dalej...