Baner

Zajęcia w nowym roku szkolnym – 2020/2021

Zamieszczony przez w dniu 12 września 2020

Zajęcia w nowym roku szkolnym – 2020/2021

Sza­nowni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie! Prze­bu­dowa naszego Obser­wa­to­rium nadal trwa. Na chwilę obecną, koń­czymy już sprawy budow­lane i wkrótce będziemy prze­pro­wa­dzać się do nowego budynku. W ciągu kilku naj­bliż­szych mie­sięcy zaj­miemy się wypo­sa­ża­niem budynku w meble i pomoce dydak­tyczne oraz będziemy uru­cha­miać wszyst­kie urzą­dze­nia czyli np. kopułę wraz z tele­sko­pem, pla­ne­ta­rium, wewnętrzną sieć kom­pu­te­rową. Wiąże się to oczy­wi­ście z nie­do­god­no­ściami, któ­rych z oczy­wi­stych przy­czyn unik­nąć...

Czytaj dalej...

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

Zamieszczony przez w dniu 18 kwietnia 2020

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

W tym trud­nym cza­sie izo­la­cji domo­wej cały czas dzia­łamy! Pozo­sta­jemy nie­ustan­nie do Waszej dys­po­zy­cji, a w związku z tym mamy kolejną, zupeł­nie nową pro­po­zy­cję. [Nie zapo­mi­naj­cie o spe­cjal­nej stro­nie ——–> Zostań w domu z MOA!] Otwie­ramy nie­koń­czącą się (mamy nadzieję) sesję PYTAŃ i ODPOWIEDZI pod hasłem:     Zapy­taj Astro­noma   Jeśli masz pyta­nia doty­czące astro­no­mii, astro­fi­zyki czy astro­nau­tyki lub nie mia­łeś odwagi lub moż­li­wo­ści zada­nia pytań, możesz do nas...

Czytaj dalej...

Zostań w domu z MOA!

Zamieszczony przez w dniu 27 marca 2020

Zostań w domu z MOA!

Sza­nowni Rodzice, Dro­dzy Ucznio­wie! Uru­cha­miamy nową – spe­cjalną – stronę, którą m.in. sta­ramy się rekom­pen­so­wać tym­cza­sowe zamknię­cie Obser­wa­to­rium. Będziemy na niej gro­ma­dzić oraz regu­lar­nie zamiesz­czać roz­ma­ite pro­po­zy­cje zajęć, ćwi­czeń i doświad­czeń z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Nie zapo­mnimy o astro­no­mii! Mate­riały edu­ka­cyjne będą dla Was przy­go­to­wy­wać nasi nauczy­ciele. Strona znaj­duje się pod adre­sem: wdomu.moa.edu.pl Korzy­staj­cie i ZOSTAŃCIE W DOMU! Z...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Zamieszczony przez w dniu 29 grudnia 2019

Spojrzenie w niebo A.D. 2020

Adam Micha­lec, gru­dzień 2019   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego prze­stęp­nego Roku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas w 2020 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz emo­cji, czę­sto...

Czytaj dalej...

Rozbudowa Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 04 marca 2019

Rozbudowa Obserwatorium

Sza­nowni Pań­stwo! W związku z roz­bu­dową Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach konieczne jest wpro­wa­dze­nie zmian w funk­cjo­no­wa­niu naszej Pla­cówki. Poni­żej zebra­li­śmy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o bie­żą­cej dzia­łal­no­ści i ofer­cie Obser­wa­to­rium.     Od 4 marca 2019 roku na okres około dwóch lat nie będziemy przyj­mo­wali grup na: seanse w pla­ne­ta­rium, pre­lek­cje astro­no­miczne, Gwiezdną Przy­godę, Pik­nik pod Gwiaz­dami. Pod­czas trwa­nia roz­bu­dowy,...

Czytaj dalej...