Astronomiczne wizyty w Polsce

Zamieszczony przez w dniu 14 lipca 2018

Astronomiczne wizyty w Polsce

 

Przy­go­to­wu­jąc się do roz­bu­dowy MOA odwie­dzi­li­śmy kilka astro­no­micz­nych miejsc w Pol­sce. Celem objazdu było zdo­by­cie infor­ma­cji, które mogłyby uła­twić nam roz­bu­dowę naszego Obser­wa­to­rium.

 

 

Gościli nas:

 

Bar­dzo dzię­ku­jemy wszyst­kim, któ­rzy nas przy­jęli i poświę­cili mnó­stwo swo­jego czasu, cier­pli­wie odpo­wia­da­jąc na nasze pyta­nia i poka­zu­jąc zaka­marki swo­ich pla­có­wek.

 

Domi­nik Paster­nak