Rok 2020

Zamieszczony przez w dniu 31 grudnia 2019

Rok 2020

Wszyst­kie nasze marze­nia mogą się speł­nić – jeśli mamy odwagę je reali­zo­wać”

Walt Disney

 

 

 

 

Niby banalne, ale coś w tym jest.

Życzymy Wam zatem odwagi bo jeśli pan Disney ma rację to do speł­nie­nia marzeń od tego momentu jest już bar­dzo bli­sko!

 

Ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego

 

PS
Pamię­taj­cie o zwie­rzę­tach w Syl­we­stra! Swo­ich i oko­licz­nych.
Warto “odpu­ścić” sobie petardy i wystrzały!

WSZYSTKIEGO DOBREGO!