Astronomiczne Urodziny

astronomiczne_urodziny_300x300

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – zaję­cia pod tytu­łem “Astro­no­miczne Uro­dziny” – pro­wa­dzone dotych­czas na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego od 4 marca 2019 roku zostają zawieszone.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Pro­po­nu­jemy spe­cjalną, uro­dzi­nową lub imie­ni­nową imprezę edu­ka­cyjną dla dzieci w wieku szkol­nym - od 7 roku życia - pod tytu­łem: “Astro­no­miczne Urodziny”.

Forma uro­dzin to aktywne spo­tka­nie popu­larno-naukowe w postaci zabawy, na pozio­mie dosto­so­wa­nym do wieku uczestników.

Głów­nym celem spo­tka­nia jest prze­ka­za­nie w atrak­cyjny i nie­skom­pli­ko­wany spo­sób wybra­nych, ele­men­tar­nych wia­do­mo­ści o ota­cza­ją­cej nas prze­strzeni z pogra­ni­cza róż­nych dzie­dzin nauk przyrodniczych.

Tema­tyka zajęć uro­dzi­no­wych, reali­zo­wa­nych w postaci warsz­ta­tów, obej­muje zagad­nie­nia z dzie­dziny astro­no­mii, geo­gra­fii, che­mii oraz fizyki. Spo­tka­nie pro­wa­dzone jest inte­rak­tyw­nie, przez co należy rozu­mieć cią­głe stwa­rza­nie przez pro­wa­dzą­cego, moż­li­wo­ści bez­po­śred­niego uczest­nic­twa wszyst­kich dzieci w uro­dzi­no­wej imprezie.

Czas imprezy prze­biega na poga­dan­kach, quizach, poka­zach, eks­pe­ry­men­tach i tema­tycz­nych warsz­ta­tach plastycznych.

 

Orien­ta­cyjny plan urodzin:

 • pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna o tema­tyce astro­no­micz­nej lub geograficznej,
 • seans/pokaz w Planetarium,
 • zaję­cia plastyczne/modelarskie z dzie­dziny astro­no­mii i/lub kosmonautyki,
 • bez­pieczne eks­pe­ry­menty che­miczne z wyko­rzy­sta­niem powszech­nie dostęp­nych i sto­so­wa­nych środ­ków spo­żyw­czych [znaj­dują się w każ­dej domo­wej kuchni i lodówce],
 • pokazy (eks­pe­ry­menty) z zakresu fizyki,
 • obser­wa­cje Słońca przez tele­skop (zależne od pogody).

Powyż­szy sche­mat jest każ­do­ra­zowo dosto­so­wy­wany do moż­li­wo­ści poznaw­czych oraz umie­jęt­no­ści kon­cen­tra­cji uwagi okre­ślo­nej grupy wiekowej.

 

Czas trwa­nia zajęć z udzia­łem pro­wa­dzą­cego: do 2 godzin.

Czas trwa­nia imprezy: do 3 godzin.

Opłata: 400 zło­tych za grupę do 10 dzieci, każde następne dziecko: 10 złotych.

Po zakoń­czo­nej czę­ści poka­zowo-warsz­ta­to­wej pozo­sta­wiamy Pań­stwu czas na poczę­stu­nek, np. tort urodzinowy.

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Tymon Kretschmer

 

 

Regu­la­min imprezy edu­ka­cyj­nej ASTRONOMICZNE URODZINY

 1. Astro­no­miczne Uro­dziny odby­wają się na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.
 2. Impreza ma cha­rak­ter edu­ka­cyjny. Łączny czas jej trwa­nia okre­śla się na mak­sy­mal­nie 3 godziny, przy czym czas trwa­nia zajęć z udzia­łem pro­wa­dzą­cego wynosi do 2 godzin.
 3. Czas imprezy liczony jest od usta­lo­nej godziny roz­po­czę­cia, a nie od momentu zebra­nia się wszyst­kich uczest­ni­ków. Pro­simy zatem o przy­by­cie 15 minut przed roz­po­czę­ciem urodzin.
 4. Ter­min imprezy można zare­zer­wo­wać oso­bi­ście w biu­rze Obser­wa­to­rium, pocztą elek­tro­niczną (moa@moa.edu.pl) lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem – 12 281–15-61 – co naj­mniej dwa tygo­dnie przed pla­no­waną imprezą.
 5. Uro­dziny orga­ni­zo­wane są wyłącz­nie w soboty i niedziele.
 6. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych liczba dzieci uczest­ni­czą­cych w uro­dzi­nach nie może prze­kra­czać 16 osób.
 7. Jubi­lat może uczest­ni­czyć w przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dza­niu nie­któ­rych eksperymentów.
 8. Przy­go­to­wa­nie poczę­stunku dla dzieci pozo­sta­wia się Rodzi­com. Obser­wa­to­rium nie dys­po­nuje naczy­niami i zastawą sto­łową oraz nie zapew­nia menu. Do wyko­rzy­sta­nia ofe­ru­jemy stół do poczę­stunku, czaj­nik bez­prze­wo­dowy oraz lodówkę.
 9. Spo­ży­wa­nie poczę­stunku może odby­wać się wyłącz­nie w głów­nej sali, w któ­rej pro­wa­dzone są uro­dziny. Wno­sze­nie żyw­no­ści i napo­jów do pomiesz­cze­nia Pla­ne­ta­rium jest zabronione.
 10. Za bez­pie­czeń­stwo dzieci znaj­du­ją­cych się na tere­nie Obser­wa­to­rium odpo­wie­dzial­ność pono­szą Rodzice lub Opiekunowie.
 11. Rodzice/Opiekunowie mogą uczest­ni­czyć w impre­zie. Względy loka­lowe Obser­wa­to­rium nie pozwa­lają na zaofe­ro­wa­nie Rodzi­com osob­nego pomiesz­cze­nia, w któ­rym mogliby ocze­ki­wać na zakoń­cze­nie uro­dzin. W przy­padku gdy Rodzice zde­cy­dują się opu­ścić teren Obser­wa­to­rium na czas imprezy, opiekę nad grupą dzieci przej­mują Rodzice/Opiekunowie jubilata.
 12. Rodzice/Opiekunowie jubi­lata potwier­dzają akcep­ta­cję Regu­la­minu, skła­da­jąc na nim pod­pis przed roz­po­czę­ciem imprezy.

Regu­la­min obo­wią­zuje od 1 marca 2014 roku.