Opłaty czyli nasz cennik

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki nastę­puje zmiana oferty edu­ka­cyj­nej, a także zmieni wyso­kość pobie­ra­nych opłat. Poniż­sze zesta­wie­nie staje się nie­ak­tu­alne, a w naj­bliż­szym cza­sie przed­sta­wimy jego uzu­peł­nie­nie.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje


 

 

Impreza edu­ka­cyjnaDni pro­wa­dze­nia imprezyGodziny roz­po­czę­cia imprezyWyso­kość opłaty
Pre­lek­cja astro­no­miczna
z sean­sem w Pla­ne­ta­rium
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:008 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Pre­lek­cja astro­no­miczna
z sean­sem w Pla­ne­ta­rium
sobota9:008 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Pre­lek­cja astro­no­miczna – wie­czornaczwar­tek18:008 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Pre­lek­cja astro­no­miczna
bez seansu w Pla­ne­ta­rium
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:004 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Seans w Pla­ne­ta­rium
bez pre­lek­cji
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:005 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Gwiezdna Przy­godaod ponie­działku do piątku09:0010 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie;
Min. 10 uczest­ni­ków,
max. 25 uczest­ni­ków.
Astro­no­miczne Uro­dzinysobota, nie­dzielausta­le­nia indy­wi­du­alne400 zł do 10 uczest­ni­ków, 11–16 uczest­ni­ków: +10 zł/dziecko
Pik­nik pod Gwiaz­damiponie­dzia­łek,
wto­rek,
środa
18:00296 zł – do 8 osób –
z wła­snym śpi­wo­rem.

376 zł – do 8 osób -
z naszą pościelą.

512 zł – od 9 do 16 osób -
z wła­snym śpi­wo­rem.

672 zł – od 9 do 16 osób -
z naszą pościelą.

1024 zł – od 17 do 32 osób -
z wła­snym śpi­wo­rem.

1344 zł – od 17 do 32 osób -
z naszą pościelą.

Uwaga! Opłata pobie­rana jest za uczest­nic­two mło­dzieży oraz osób doro­słych (opie­ku­nów).
Seans w Pla­ne­ta­rium – dla osób indy­wi­du­al­nychsobota11:005 zł doro­śli
3 zł dzieci
Wie­czorny pokaz nieba – dla osób indy­wi­du­al­nychczwar­tek20:00–23:00
(w dniu pla­no­wa­nego przy­jazdu pro­simy o tele­fon – dla potwier­dze­nia sprzy­ja­ją­cych warun­ków pogo­do­wych)
bez­płat­nie

 

Zniżki dla przed­szko­la­ków oraz uczniów szkół z obszaru Powiatu Wie­lic­kiego – grupy zor­ga­ni­zo­wane
Pre­lek­cja astro­no­miczna z sean­sem w Pla­ne­ta­rium:
– przed­szko­laki – 3 złote/dziecko
– pozo­stałe typy szkół – 5 złotych/uczeń
– opie­ku­no­wie – bez­płat­nie

 

Opłaty za pro­wa­dzone przez Obser­wa­to­rium imprezy edu­ka­cyjne pobiera Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA
z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.