Opłaty czyli nasz cennik

 

Impreza edu­ka­cyjnaDni pro­wa­dze­nia imprezyGodziny roz­po­czę­cia imprezyWyso­kość opłaty
Mobilne Pla­ne­ta­rium
(seans w Pla­ne­ta­rium
i obser­wa­cje Słońca)
od ponie­działku do piątku5 zł od uczest­nika -
szkoły spoza powiatu wie­lic­kiego

1 zł od uczest­nika -
szkoły z powiatu wie­lic­kiego
Mobilne MOA
(pre­lek­cja astro­no­miczna
i obser­wa­cje Słońca)
od ponie­działku do piątku5 zł od uczest­nika -
szkoły spoza powiatu wie­lic­kiego

1 zł od uczest­nika -
szkoły z powiatu wie­lic­kiego

 

Zniżki dla przed­szko­la­ków oraz uczniów szkół z obszaru Powiatu Wie­lic­kiego – grupy zor­ga­ni­zo­wane
Pre­lek­cja astro­no­miczna z sean­sem w Pla­ne­ta­rium:
– przed­szko­laki – 3 złote/dziecko
– pozo­stałe typy szkół – 5 złotych/uczeń
– opie­ku­no­wie – bez­płat­nie

 

Opłaty, na mocy poro­zu­mie­nia, pobiera Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.