Opłaty czyli nasz cennik

 

Impreza edu­ka­cyjnaDni pro­wa­dze­nia imprezyGodziny roz­po­czę­cia imprezyWyso­kość opłaty
Pre­lek­cja astronomiczna
z sean­sem w Planetarium
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:008 zł od uczest­nika, opieka bezpłatnie
Pre­lek­cja astronomiczna
z sean­sem w Planetarium
sobota9:008 zł od uczest­nika, opieka bezpłatnie
Pre­lek­cja astro­no­miczna – wieczornaczwar­tek18:008 zł od uczest­nika, opieka bezpłatnie
Pre­lek­cja astronomiczna
bez seansu w Planetarium
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:004 zł od uczest­nika, opieka bezpłatnie
Seans w Planetarium
bez prelekcji
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:005 zł od uczest­nika, opieka bezpłatnie
Gwiezdna Przy­godaod ponie­działku do piątku09:0010 zł od uczest­nika, opieka bezpłatnie;
Min. 10 uczestników,
max. 25 uczestników.
Astro­no­miczne Urodzinysobota, nie­dzielausta­le­nia indywidualne400 zł do 10 uczest­ni­ków, 11–16 uczest­ni­ków: +10 zł/dziecko
Pik­nik pod Gwiazdamiponie­dzia­łek,
wtorek,
środa
18:00296 zł – do 8 osób – z wła­snym śpiworem.

376 zł – do 8 osób – z naszą pościelą.

512 zł – od 9 do 16 osób – z wła­snym śpiworem.

672 zł – od 9 do 16 osób – z naszą pościelą.

1024 zł – od 17 do 32 osób – z wła­snym śpiworem.

1344 zł – od 17 do 32 osób – z naszą pościelą.

Uwaga! Opłata pobie­rana jest za uczest­nic­two mło­dzieży oraz osób doro­słych (opie­ku­nów).
Sta­cja doświadczalnausta­le­nia indywidualneusta­le­nia indywidualne600 zł oraz koszt dojazdu
Seans w Pla­ne­ta­rium – dla osób indywidualnychsobota11:005 zł dorośli
3 zł dzieci
Wie­czorny pokaz nieba – dla osób indywidualnychczwar­tek20:00–23:00
(w dniu pla­no­wa­nego przy­jazdu pro­simy o tele­fon – dla potwier­dze­nia sprzy­ja­ją­cych warun­ków pogodowych)
bez­płat­nie

 

Zniżki dla przed­szko­la­ków oraz uczniów szkół z obszaru Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice – grupy zorganizowane
Pre­lek­cja astro­no­miczna z sean­sem w Planetarium:
– przed­szko­laki – 3 złote/dziecko
– pozo­stałe typy szkół – 5 złotych/uczeń
– opie­ku­no­wie – bezpłatnie