Opłaty czyli nasz cennik

 

Impreza edu­ka­cyjnaDni pro­wa­dze­nia imprezyWyso­kość opłaty
Mobilne Pla­ne­ta­rium
(seans w Pla­ne­ta­rium
i obser­wa­cje Słońca)
od ponie­działku do piątku5 zł od uczest­nika -
szkoły spoza powiatu wie­lic­kiego

1 zł od uczest­nika -
szkoły z powiatu wie­lic­kiego
Mobilne MOA
(pre­lek­cja astro­no­miczna
i obser­wa­cje Słońca)
od ponie­działku do piątku5 zł od uczest­nika -
szkoły spoza powiatu wie­lic­kiego

1 zł od uczest­nika -
szkoły z powiatu wie­lic­kiego
Klub Mło­dego Odkrywcy
(wyjazdy do szkół)
środy i czwartki
bez­płat­nie

 

 

Opłaty, na mocy poro­zu­mie­nia, pobiera Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.