Opłaty czyli nasz cennik

 

Impreza edu­ka­cyjnaDni pro­wa­dze­nia imprezyGodziny roz­po­czę­cia imprezyWyso­kość opłaty
Pre­lek­cja astro­no­miczna
z sean­sem w Pla­ne­ta­rium
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:008 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Pre­lek­cja astro­no­miczna
z sean­sem w Pla­ne­ta­rium
sobota9:008 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Pre­lek­cja astro­no­miczna – wie­czornaśroda, czwar­tek18:008 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Pre­lek­cja astro­no­miczna
bez seansu w Pla­ne­ta­rium
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:004 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Seans w Pla­ne­ta­rium
bez pre­lek­cji
od ponie­działku do piątku9:00, 11:00, 13:005 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie
Gwiezdna Przy­godawto­rek, środa, czwar­tek10:0010 zł od uczest­nika, opieka bez­płat­nie;
Min. 15 uczest­ni­ków,
max. 25 uczest­ni­ków.
Astro­no­miczne Uro­dzinysobota, nie­dzielausta­le­nia indy­wi­du­alne400 zł do 10 uczest­ni­ków, 11–16 uczest­ni­ków: +10 zł/dziecko
Pik­nik pod Gwiaz­damiponie­dzia­łek,
wto­rek,
środa
18:00296 zł – do 8 osób – z wła­snym śpi­wo­rem.

376 zł – do 8 osób – z naszą pościelą.

512 zł – od 9 do 16 osób – z wła­snym śpi­wo­rem.

672 zł – od 9 do 16 osób – z naszą pościelą.

1024 zł – od 17 do 32 osób – z wła­snym śpi­wo­rem.

1344 zł – od 17 do 32 osób – z naszą pościelą.
Seans w Pla­ne­ta­rium – dla osób indy­wi­du­al­nychsobota11:005 zł doro­śli
3 zł dzieci
Wie­czorny pokaz nieba – dla osób indy­wi­du­al­nychczwar­tekzależne od pory roku (pro­simy o tele­fon)bez­płat­nie

 

Zniżki dla przed­szko­la­ków oraz uczniów szkół z obszaru Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice – grupy zor­ga­ni­zo­wane
Pre­lek­cja astro­no­miczna z sean­sem w Pla­ne­ta­rium:
– przed­szko­laki – 3 złote/dziecko
– pozo­stałe typy szkół – 5 złotych/uczeń
– opie­ku­no­wie – bez­płat­nie