Klub Młodego Odkrywcy – przyjedziemy do Was!

Wyjazdy zawie­szone w związku z sytu­acją epidemiczną.

Klub Mło­dego Odkrywcy przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach pro­po­nuje zaję­cia, które prze­pro­wa­dzimy na tere­nie Pań­stwa placówki.

Dzieci – pod kie­run­kiem naszego nauczy­ciela – opie­kuna KMO, otrzy­mają solidną por­cję atrak­cyj­nej wie­dzy poda­nej w wido­wi­skowy spo­sób. Pre­zen­to­wane doświad­cze­nia, z dzie­dziny nauk przy­rod­ni­czych, takich jak fizyka, che­mia, bio­lo­gia geo­gra­fia, zostaną prze­pro­wa­dzone z czyn­nym udzia­łem dzieci. Wspól­nie będziemy pro­wa­dzić eks­pe­ry­menty i je wyja­śniać. Każdy uczest­nik spo­tka­nia będzie miał moż­li­wość samo­dziel­nego eks­pe­ry­men­to­wa­nia w kil­ku­oso­bo­wej gru­pie rówieśników.

 

 

 

Infor­ma­cje ogólne:

 • zaję­cia są prze­zna­czone dla grupy jed­no­rod­nej wie­kowo: przed­szko­laki – powy­żej 5 lat, klasy 0–III,
 • jedna grupa może liczyć do 30 osób (w ciągu jed­nego dnia może się odbyć do 3 zajęć),
 • czas trwa­nia zajęć – do 45 minut,
 • uczest­nic­two w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych jest rów­no­znaczne z akcep­ta­cją regu­la­minu (załącz­nik)
 • zaję­cia są bezpłatne

 

Wyma­ga­nia orga­ni­za­cyjne, loka­lowe i sprzę­towe, za które odpo­wiada zapra­sza­jąca placówka:

 • WAŻNA INFORMACJA!
  Pro­simy o zapo­zna­nie się z REGULAMINEM “Klubu Mło­dego Odkrywcy”.
  Pod­pi­sany regu­la­min należy prze­ka­zać pra­cow­ni­kowi Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego przed roz­po­czę­ciem zajęć.
 • czas wyma­gany na przy­go­to­wa­nie sali do zajęć edu­ka­cyj­nych – około 30 minut,
 • prze­rwa mie­dzy poszcze­gól­nymi gru­pami – około 10 minut,
 • nauczyciel/opiekun grupy musi być obecny pod­czas zajęć.

 

Moż­liwe ter­miny wizyt w Pań­stwa placówce:

 • środa lub czwar­tek, w godzi­nach od 8:00 do 12:00 (do 3 grup),

 

Rezer­wa­cja:

 • od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8:00 do 16:00
  – tele­fo­nicz­nie: 505 945 309
  – poprzez for­mu­larz kon­tak­towy w zakładce “Kon­takt”

 

Wer­sja do druku [PDF]

Regu­la­min zajęć [PDF]

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Wio­letta Ogłoza

 

Klub Mło­dego Odkrywcy to popu­lar­no­nau­kowa for­muła edu­ka­cyjna, zaini­cjo­wana i koor­dy­no­wana przez war­szaw­skie Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach zajęć KMO mło­dzież i dzieci wspól­nie eks­pe­ry­men­tują pod okiem opie­ku­nów, samo­dziel­nie zdo­by­wa­jąc wie­dzę i budu­jąc umiejętności.