Mobilne planetarium

Speł­nia­jąc wyma­ga­nia nowej pod­stawy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego w dzie­dzi­nie nauk przy­rod­ni­czych, a także roz­po­zna­jąc potrzeby dzieci i mło­dzieży, przy­go­to­wa­li­śmy ofertę edu­ka­cyjną z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki. Pro­wa­dzone przez nas zaję­cia, odby­wają się na miej­scu, czyli w Pań­stwa szkole. Oferta obej­muje seans w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium oraz tele­sko­powe pokazy Słońca (uwa­run­ko­wane sprzy­ja­jącą pogodą).
Tema­tyka zajęć obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne i astro­nau­tyczne dosto­so­wane do wieku uczest­ni­ków. W cza­sie spo­tka­nia ucznio­wie otrzy­mują pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące Ziemi i innych obiek­tów Układu Sło­necz­nego, gwiazd oraz galak­tyk, a także mate­rii meteorytowej.

Jed­no­lek­cyjne zaję­cia dydak­tyczne w mobil­nym planetarium:

 • spa­cer po Wszech­świe­cie: orien­ta­cja na sfe­rze nie­bie­skiej (wid­no­krąg, zenit, kie­runki świata), gwiazdy i gwiaz­do­zbiory, Układ Sło­neczny i jego skład­niki, obiekty mgła­wi­cowe i odle­głe galak­tyki, wygląd Wszechświata.

 

Infor­ma­cje ogólne:

 • zaję­cia są prze­zna­czone dla grupy jed­no­rod­nej wie­kowo: przed­szko­laki – powy­żej 5 lat, klasy 0–3, klasy 4–6, klasy 7–8 oraz szkół ponadpodstawowych,
 • jedna grupa może liczyć do 35 osób (w ciągu jed­nego dnia może się odbyć od 4 do 8 poka­zów w planetarium),
 • czas trwa­nia zajęć w mobil­nym pla­ne­ta­rium – około 40 minut,
 • w przy­padku sprzy­ja­ją­cej pogody, dla każ­dej z grup, w cza­sie ok. 40 minut, moż­liwe jest prze­pro­wa­dze­nie tele­sko­po­wych poka­zów Słońca z uży­ciem spe­cja­li­stycz­nych fil­trów słonecznych,
 • uczest­nic­two w sean­sach i zaję­ciach edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych w pla­ne­ta­rium jest rów­no­znaczne z akcep­ta­cją regu­la­minu (załącz­nik).

Wyma­ga­nia orga­ni­za­cyjne, loka­lowe i sprzę­towe, za które odpo­wiada zapra­sza­jąca szkoła:

 • WAŻNA INFORMACJA!
  Pro­simy o zapo­zna­nie się z
  REGULAMINEM “Mobil­nego planetarium”.
  Pod­pi­sany regu­la­min należy prze­ka­zać pra­cow­ni­kowi Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego przed roz­po­czę­ciem seansu.
 • czas wyma­gany na przy­go­to­wa­nie sal do zajęć edu­ka­cyj­nych to około 1 godzina,
 • prze­rwa mie­dzy poszcze­gól­nymi gru­pami to około 10 minut,
 • moż­li­wość przy­łą­cze­nia kabla zasi­la­ją­cego (230V),
 • pokazy Słońca – miej­sce naj­bar­dziej nasło­necz­nione do obser­wa­cji, naj­le­piej przed budyn­kiem szkoły (uwa­run­ko­wane pogodą),
 • mobilne pla­ne­ta­rium – sala o wymia­rach min. 7m x 9m oraz wyso­ko­ści 4 metrów,
 • nauczyciel/opiekun grupy musi być obecny na poka­zach i w planetarium.

 

Moż­liwe ter­miny wizyty MOA w Pań­stwa szkole:

 • od ponie­działku do piątku – od godz. 8:00 (od 4 do 8 grup),
 • szkoła może sko­rzy­stać z ww. oferty mak­sy­mal­nie dwa razy w ciągu roku szkolnego.

 

Rezer­wa­cja:

 • od ponie­działku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,
  – poprzez for­mu­larz kon­tak­towy w zakładce “Kon­takt”
  – tel. 505 945 309

Opłaty:

 • szkoły spoza powiatu wie­lic­kiego – planetarium/pokazy – 5zł/osobę
 • szkoły z powiatu wie­lic­kiego – planetarium/pokazy – 1zł/osobę

 

UWAGA!
Oferta alter­na­tywna, dla pla­có­wek nie posia­da­ją­cych sali do mon­tażu prze­no­śnego pla­ne­ta­rium to MOBILNE MOA.

 

Informacje o seansach i ich streszczenia

 

 

A tak w Waszej szkole “powstaje” nasze planetarium:

 

 

Wer­sja do druku [PDF]

Regu­la­min “Mobil­nego pla­ne­ta­rium” [PDF]