Mobilne MOA

Speł­nia­jąc wyma­ga­nia nowej pod­stawy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego w dzie­dzi­nie nauk przy­rod­ni­czych, a także roz­po­zna­jąc potrzeby dzieci i mło­dzieży, przy­go­to­wa­li­śmy ofertę edu­ka­cyjną z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki. Pro­wa­dzone przez nas zaję­cia, odby­wają się na miej­scu, czyli w Pań­stwa szkole. Oferta obej­muje pre­lek­cję astro­no­miczną oraz tele­sko­powe pokazy Słońca (uwa­run­ko­wane sprzy­ja­jącą pogodą).
Tema­tyka zajęć obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne i astro­nau­tyczne dosto­so­wane do wieku uczest­ni­ków. W cza­sie spo­tka­nia ucznio­wie otrzy­mują pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące Ziemi i innych obiek­tów Układu Sło­necz­nego, gwiazd oraz galak­tyk, a także mate­rii meteorytowej.

Jed­no­lek­cyjne zaję­cia dydak­tyczne (pre­lek­cja astronomiczna):

 • ucznio­wie w for­mie wykładu pro­wa­dzo­nego przez astro­noma utrwa­lają wia­do­mo­ści z zakresu astro­no­mii i astronautyki.

 

Infor­ma­cje ogólne:

 • zaję­cia są prze­zna­czone dla grupy jed­no­rod­nej wie­kowo: przed­szko­laki – powy­żej 5 lat, klasy 0–3, klasy 4–6, klasy 7–8 oraz szkół ponadpodstawowych,
 • jedna grupa nie może liczyć wię­cej niż 100 osób (w ciągu jed­nego dnia może się odbyć od 4 do 8 prelekcji),
 • pre­lek­cja astro­no­miczna w for­mie wykładu trwa około 40 minut,
 • w przy­padku sprzy­ja­ją­cej pogody, dla każ­dej z grup, w cza­sie ok. 40 minut, moż­liwe jest prze­pro­wa­dze­nie tele­sko­po­wych poka­zów Słońca z uży­ciem spe­cja­li­stycz­nych fil­trów słonecznych.

 

Wyma­ga­nia orga­ni­za­cyjne, loka­lowe i sprzę­towe, za które odpo­wiada zapra­sza­jąca szkoła:

 • czas wyma­gany na przy­go­to­wa­nie sal do zajęć edu­ka­cyj­nych to około 30 minut,
 • prze­rwa mie­dzy poszcze­gól­nymi gru­pami to około 10 minut,
 • moż­li­wość przy­łą­cze­nia kabla zasi­la­ją­cego (230V),
 • pre­lek­cja astro­no­miczna – jedna zaciem­niona sala z miej­scami sie­dzą­cymi, rzut­ni­kiem mul­ti­me­dial­nym oraz nagło­śnie­niem (musi pomie­ścić do 100 osób),
 • pokazy Słońca – miej­sce naj­bar­dziej nasło­necz­nione do obser­wa­cji, naj­le­piej przed budyn­kiem szkoły (uwa­run­ko­wane pogodą),
 • nauczyciel/opiekun grupy musi być obecny na poka­zie i prelekcji!

 

Moż­liwe ter­miny wizyty MOA w Pań­stwa szkole:

 • od ponie­działku do piątku – od godz. 8:00 (od 4 do 8 grup).
  Szkoła może sko­rzy­stać z ww. oferty mak­sy­mal­nie dwa razy w ciągu roku szkolnego.

 

Rezer­wa­cja:

 • od ponie­działku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,
  – poprzez for­mu­larz kon­tak­towy w zakładce “Kon­takt”
  – tel. 505 945 309

Opłaty:

 • szkoły spoza powiatu wie­lic­kiego – prelekcja/pokazy – 5zł/osobę,
 • szkoły z powiatu wie­lic­kiego – prelekcja/pokazy – 1zł/osobę

 

Wer­sja do druku [PDF]