Sobotnie seanse w planetarium przenośnym

Z pew­no­ścią wie­cie, że Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach zmie­nia się z dnia na dzień. Rosną w oczach ściany naszej nowej sie­dziby, któ­rej z nie­cier­pli­wo­ścią oczekujemy.

Ta sytu­acja zmu­sza nas do nieco innych dzia­łań, niż te, do któ­rych przy­zwy­cza­ili­śmy Was przez wszyst­kie ubie­głe lata. Na przy­kład sobot­nie seanse w muro­wa­nym Pla­ne­ta­rium – z powodu, że znaj­duje się ono w obrę­bie wiel­kiego placu budowy – musie­li­śmy zawiesić.
Taki stan potrwa jesz­cze przez jakiś czas…

 

Ale mamy coś w zamian. To sobot­nie seanse w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium – w każdą sobotę mie­siąca.

 

Zasady uczest­nic­twa w tych sean­sach będą odmienne od zna­nych z praw­dzi­wego Pla­ne­ta­rium, dla­tego szcze­gó­łowo poda­jemy je poni­żej. Pro­simy – pamię­taj­cie o nich!

  1. Seanse pro­wa­dzimy w sali gim­na­stycz­nej Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach przy ulicy Szkol­nej 3. W sali gim­na­stycz­nej, nie hali, którą widać z ulicy. Wej­ście do sali gim­na­stycz­nej znaj­duje się z tyłu szkoły, po przej­ściu wzdłuż jej pra­wej ściany – w stronę boisk spor­to­wych. Będą kierunkowskazy. 🙂
  2. Prze­no­śne pla­ne­ta­rium ma nie­wiel­kie roz­miary, dla­tego musimy wpro­wa­dzić rezer­wa­cję miejsc – poprzez odpo­wied­nie for­mu­la­rze zgło­sze­niowe. Na jeden seans możemy przy­jąć 20 osób.
  3. W tym pla­ne­ta­rium nie ma krze­seł – uczest­nicy sie­dzą na macie roz­ło­żo­nej na pod­ło­dze.
  4. Pod karą… no wła­śnie jaką… – w cza­sie seansu nie można opie­rać się o ściany pla­ne­ta­rium. To prze­cież dmu­chany balon, który pod wpły­wem naci­sku od razu się odkształci, powo­du­jąc zabu­rze­nia pre­zen­to­wa­nych obrazów.
  5. Nie ścią­gaj­cie butów!
  6. Ple­caki, więk­sze torby oraz kurtki i płasz­cze – zostaw­cie na zewnątrz planetarium.
  7. Pro­simy – zapo­mnij­cie o piciu, jedze­niu i gumie do żucia!
  8. Gdy seans trwa, bez naprawdę waż­nych powo­dów nie może­cie opu­ścić wnę­trza pla­ne­ta­rium. Nie może­cie rów­nież, wejść do niego z powrotem.

 

Jeśli pogoda pozwoli i świe­cić nam będzie Słońce – od godziny 12:00, przed budyn­kiem – przy uży­ciu tele­sko­pów, zabez­pie­czo­nych spe­cjal­nymi fil­trami, poka­żemy Wam jego oblicze. 🙂

 

 

Najbliższe seanse

 

Data seansuGodzina roz­po­czę­cia,
infor­ma­cje
Tytuł seansuPro­wa­dzący
SEANSE ZAWIESZONE

 

 

Formularze zgłoszeniowe (jeden seans = 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

W związku z sytu­acją epi­de­mio­lo­giczną na tere­nie kraju – zawie­szamy seanse w pla­ne­ta­rium przenośnym.
Prze­pra­szamy.

 

Na adres e‑mail podany w for­mu­la­rzu prze­ślemy potwier­dze­nie rezer­wa­cji seansu.
Gdyby takiej wia­do­mo­ści nie było – pro­simy o spraw­dze­nie fol­deru SPAM konta pocztowego.

Przy jed­no­ra­zo­wym uży­ciu for­mu­la­rze pozwa­lają na zgło­sze­nie mak­sy­mal­nie 5 osób.
Jeśli chcie­li­by­ście przy­je­chać do nas więk­szą grupą – pro­simy o kontakt.

 

Seanse w pla­ne­ta­rium i obser­wa­cje Słońca są BEZPŁATNE!