Polityka prywatności

Wstęp

Chcemy, żeby każdy odwie­dza­jący naszą witrynę miał pew­ność, że nie zamie­rzamy ani nie naru­szamy jego zaufa­nia do nas oraz prawa do pry­wat­no­ści. Jest to powód, dla któ­rego przed­sta­wiamy naszą Poli­tykę Prywatności.

Gromadzenie danych

Nasza Poli­tyka Pry­wat­no­ści i zaufa­nia opiera się na nastę­pu­ją­cych elementach:

 • ogra­ni­cze­niu ilo­ści danych oso­bo­wych, zbie­ra­nych od użytkowników,
 • sys­te­mie reje­stra­cji użytkowników,
 • wyraź­nym oddzie­le­niu tre­ści rekla­mo­wych od reszty witryny,
 • ochro­nie użyt­kow­ni­ków przez nie­po­żą­da­nymi tre­ściami, spa­mem (nie­chcia­nymi wia­do­mo­ściami) i reklamą,
 • pra­wie do wglądu, edy­cji i usu­wa­nia swo­ich danych osobowych.

Dostęp do poszcze­gól­nych usług i czę­ści witryny jest zróż­ni­co­wany. Możesz odwie­dzać nas zarówno jako ano­ni­mowy gość, jak i zare­je­stro­wany użytkownik.

Do prze­glą­da­nia ogól­no­do­stęp­nych mate­ria­łów na stro­nie wystar­czy dostęp na pozio­mie ano­ni­mo­wego gościa.

Są obszary i usługi, dostępne tylko i wyłącz­nie dla zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Ogra­ni­cze­nie to służy ochro­nie Two­jej pry­wat­no­ści oraz podyk­to­wane jest obo­wiąz­kiem zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ser­wisu. Służy rów­nież zagwa­ran­to­wa­niu odpo­wie­dzial­no­ści użyt­kow­ni­ków za ich aktyw­ność w witrynie.

Pod­czas pro­cesu reje­stra­cji prze­ka­zu­jesz nam pewne dane osobowe.

Dane oso­bowe prze­ka­zane przez Użyt­kow­ni­ków są gro­ma­dzone i prze­twa­rzane w witry­nie wyłącz­nie do użytku wewnętrz­nego oraz są chro­nione przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem osób trze­cich. Nie udo­stęp­niamy i nie sprze­da­jemy nikomu prze­ka­za­nych nam danych osobowych.

Jed­no­cze­śnie zastrze­gamy sobie prawo do udo­stęp­nie­nia danych oso­bo­wych oso­bom trze­cich w nastę­pu­ją­cych wypadkach:

 • jeżeli wyma­gają tego prze­pisy obo­wią­zu­ją­cego prawa – gdy dostępu do danych zażąda upraw­niony do tego organ pań­stwa, w związku z naru­sze­niem przez Użyt­kow­nika oraz za pośred­nic­twem witryny prze­pi­sów prawa pań­stwo­wego lub międzynarodowego,
 • po wcze­śniej­szej zgo­dzie Użyt­kow­nika, w sytu­acji prze­ka­za­nia przez wydawcę opieki nad witryną innemu pod­mio­towi, pod warun­kiem zaak­cep­to­wa­nia przez niego naszej Poli­tyki Prywatności.

Rejestracja, logowanie się

Do momentu reje­stra­cji i zalo­go­wa­nia każdy odwie­dza­jący witrynę pozo­staje ano­ni­mowy. Jego wizyta pozo­sta­wia po sobie ślad jedy­nie w dzien­ni­kach sys­te­mo­wych (tzw. Logach), gdzie reje­struje się daty połą­czeń oraz iden­ty­fi­ka­tory kom­pu­te­rów wywo­łu­ją­cych witrynę. Dane te są wyko­rzy­sty­wane jedy­nie do celów sta­ty­stycz­nych, tech­nicz­nych i zabez­pie­cze­nia strony przed włamaniami.

Reje­stra­cja i logo­wa­nie w witry­nie jest Twoją dobro­wolną decy­zją, w któ­rej wyniku możesz uzy­skać peł­niej­szy dostęp do usług i moż­li­wo­ści witryny. Pod­czas pro­cesu reje­stra­cji pro­simy jedy­nie o nie­zbędne informacje:

 • nazwę użyt­kow­nika (nie musi ona być zwią­zana z Twoim imie­niem i nazwiskiem),
 • hasło,
 • adres poczty elektronicznej.

Pomi­nię­cie któ­re­goś z powyż­szych ele­men­tów lub poda­nie nie­pra­wi­dło­wego adresu poczty elek­tro­nicz­nej unie­moż­liwi reje­stra­cję w witry­nie – nie otrzy­masz wia­do­mo­ści z kodem akty­wu­ją­cym konto. Przez to nie będzie można zalo­go­wać się na Twoje konto.

W for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym można także zna­leźć miej­sca na dodat­kowe infor­ma­cje, któ­rych nie musisz nam podawać.

W cza­sie reje­stra­cji możesz rów­nież pod­jąć decy­zję o ukry­ciu swo­jego adresu poczty elek­tro­nicz­nej przed innymi użyt­kow­ni­kami witryny.

Pomimo posia­da­nia konta użyt­kow­nika w witry­nie, cały czas możesz odwie­dzać nas jako ano­ni­mowy gość. Jeśli jed­nak zechcesz uzy­skać dostęp do nie­któ­rych ele­men­tów witryny i sko­rzy­stać z upraw­nień zare­je­stro­wa­nego użyt­kow­nika, musisz zalo­go­wać się, czyli podać w for­mu­la­rzu logowania:

 • nazwę użyt­kow­nika,
 • hasło.

Zalo­go­wany użyt­kow­nik prze­staje być ano­ni­mowy. Wybór doty­czący ano­ni­mo­wego lub reje­stro­wa­nego prze­glą­da­nia strony należy tylko i wyłącz­nie do Ciebie.

Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Każ­demu użyt­kow­ni­kowi przy­słu­guje prawo do wglądu i mody­fi­ka­cji poda­nych przez sie­bie danych. Każ­dej takiej zmiany użyt­kow­nik może doko­nać samo­dziel­nie – wystar­czy po zalo­go­wa­niu wybrać pozy­cję Edy­tuj pro­fil, znaj­du­jącą się w menu użytkownika.

W każ­dej chwili możesz zre­zy­gno­wać z upraw­nień zare­je­stro­wa­nego użyt­kow­nika i sko­rzy­stać z prawa usu­nię­cia, zablo­ko­wa­nia lub ukry­cia swo­jego konta i wszyst­kich swo­ich danych. W tym celu należy skon­tak­to­wać się z admi­ni­stra­cją witryny i poin­for­mo­wać o swo­jej decyzji.

Używanie ‘cookies’ (ciasteczek)

W cza­sie korzy­sta­nia z witryny, na dys­kach kom­pu­te­rów odwie­dza­ją­cych ją osób zapi­sy­wane są małe pliki tek­stowe nazy­wane ‘cookies’ (‘cia­steczka’). W tych pli­kach znaj­dują się infor­ma­cje o fak­cie odwie­dze­nia naszej witryny, pre­fe­ren­cjach użyt­kow­nika oraz o nie­któ­rych, pod­ję­tych w cza­sie wizyty w witry­nie, dzia­ła­niach użyt­kow­nika. Pliki te nie są wyko­rzy­sty­wane przez admi­ni­stra­cję witryny do zbie­ra­nia pouf­nych danych. Każdy ma prawo spraw­dzić i zapo­znać się z ich zawar­to­ścią. Można je rów­nież swo­bod­nie usu­nąć ze swo­jego kom­pu­tera, bez szkody dla innych. Nie­które ope­ra­cje w witry­nie wyma­gają włą­cze­nia obsługi cookies, jed­nakże ich wyłą­cze­nie w prze­glą­darce nie pozba­wia użyt­kow­nika dostępu do więk­szo­ści opcji witryny.

W trak­cie korzy­sta­nia z witryny na dysku są rów­nież zapi­sy­wane cookies nie­któ­rych naszych usłu­go­daw­ców, np. ope­ra­to­rów sta­ty­styk witryny czy sys­temu rekla­mo­wego, jed­nak nie naru­szają one zasad naszej Poli­tyki Prywatności.

Poni­żej ofi­cjalne infor­ma­cje doty­czące zarzą­dza­nia cia­stecz­kami (cookies) w naj­po­pu­lar­niej­szych przeglądarkach:

Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą

Zobo­wią­zu­jemy się do nie prze­sy­ła­nia zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie­po­żą­da­nych, nie­za­po­wie­dzia­nych, nie­ocze­ki­wa­nych infor­ma­cji czy mate­ria­łów. Jedy­nymi infor­ma­cjami, które użyt­kow­nik może otrzy­mać w związku ze swoją aktyw­no­ścią w witry­nie są:

 • powia­do­mie­nie o reje­stra­cji z danymi do konta i odno­śni­kiem do akty­wa­cji konta w witrynie,
 • powia­do­mie­nie o roz­po­czę­ciu lub zakoń­cze­niu pro­ce­dury odzy­ska­nia hasła do konta w witrynie,
 • powia­do­mie­nie o odblo­ko­wa­niu konta, jeśli doszło do jego blokady,
 • powia­do­mie­nie o pod­ję­tych przez mode­ra­to­rów lub admi­ni­stra­cję witryny dzia­ła­niach na forum, doty­czą­cych Two­ich wiadomości,
 • prośby mode­ra­to­rów lub admi­ni­stra­cji witryny o doko­na­nie okre­ślo­nych w tre­ści wia­do­mo­ści zmian w Two­ich wia­do­mo­ściach na forum,
 • powia­do­mie­nie o otrzy­ma­niu nowej Pry­wat­nej wia­do­mo­ści lub dopi­sa­niu wia­do­mo­ści do obser­wo­wa­nej dys­ku­sji na forum, jeśli użyt­kow­nik takich infor­ma­cji sobie zażyczył.

Wia­do­mo­ści te są wysy­łane auto­ma­tycz­nie przez nasz sys­tem infor­ma­tyczny i nie trzeba na nie odpowiadać.

W żad­nym wypadku mode­ra­to­rzy lub admi­ni­stra­cja witryny nie będzie Cię pro­sić o poda­nie hasła do Two­jego konta w witry­nie. Jeśli spo­tkasz się z taką sytu­acją, sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego i poin­for­muj nas o tym.

Zastrzeżenia – brak gwarancji!

Dokła­damy wszel­kich sta­rań, aby speł­nić stan­dardy okre­ślone w powyż­szej Poli­tyce Pry­wat­no­ści, jed­nakże wiemy, że nie ist­nieją w pełni bez­pieczne sys­temy infor­ma­tyczne. Czu­jemy się w obo­wiązku poin­for­mo­wać naszych użyt­kow­ni­ków, że w wyniku zda­rze­nia lub innych czyn­ni­ków, będą­cych poza naszą kon­trolą, może dojść do ujaw­nie­nia zgro­ma­dzo­nych przez nas danych. Jeśli sytu­acja taka zda­rzy­łaby się z naszej winy, jeste­śmy gotowi ponieść kon­se­kwen­cje takiego czynu w gra­ni­cach i zasa­dach okre­ślo­nych w pra­wie polskim.

Jed­no­cze­śnie wyraź­nie zazna­czamy, że w pełni chro­nione oraz nie­ujaw­niane publicz­nie są tylko i wyłącz­nie dane podane pod­czas reje­stra­cji w witrynie.

Dane oso­bowe podane w trak­cie aktyw­no­ści użyt­kow­nika w witry­nie, np. na forum, w komen­ta­rzach i innych są jawne i dostępne dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych witrynę. Nie mamy moż­li­wo­ści uchro­nie­nia użyt­kow­ni­ków przed wyko­rzy­sta­niem tych danych przez osoby trze­cie, firmy lub insty­tu­cje. Z tego powodu dane te nie pod­le­gają w pełni naszej Poli­tyce Prywatności.

W takich sytu­acjach, prawo do pod­ję­cia decy­zji upu­blicz­nie­nie swo­ich danych pozo­sta­wiamy użyt­kow­ni­kom witryny.

Zmiany w Polityce prywatności

Admi­ni­stra­cja witryny zastrzega sobie prawo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­tyce Pry­wat­no­ści bez obo­wiązku powia­da­mia­nia o tym użytkowników.

Zmiany te mogą nastą­pić tylko po to, by zapew­nić mak­sy­mal­nie moż­liwą pouf­ność powie­rzo­nych nam danych oso­bo­wych. W tym doku­men­cie zawsze znaj­dziesz aktu­alną wer­sję naszej Poli­tyki Prywatności.

Admi­ni­stra­cję witryny oraz użyt­kow­nika obo­wią­zuje iden­tyczna i aktu­alna Poli­tyka Pry­wat­no­ści. Do Cie­bie należy obo­wią­zek spraw­dze­nia, czy nie nastą­piły zmiany w naszej Poli­tyce Pry­wat­no­ści. Pod nagłów­kiem ‘Histo­ria doku­mentu’ zawsze będzie widoczna data wpro­wa­dze­nia ostat­niej zmiany powyż­szego dokumentu.

Informacja kontaktowa

Jeśli masz pyta­nia, wąt­pli­wo­ści lub suge­stie doty­czące powyż­szej Poli­tyki Pry­wat­no­ści, sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego dostęp­nego na naszej stronie.