Małopolska Noc Naukowców

NN2013_gotoweWyda­rze­nie, które dzi­siaj jest znane w całej Mało­pol­sce i nie tylko! Jest to jedyna noc w roku, gdy można samemu stać się naukow­cem i prze­pro­wa­dzać nie­sa­mo­wite doświad­cze­nia czy eks­pe­ry­menty, obej­rzeć to, co zazwy­czaj na co dzień jest nie­do­stępne, bądź wydaje się nie­re­alne. Próżno szu­kać lep­szej oka­zji, aby przyj­rzeć się pracy naukow­ców z tak bli­ska i zapy­tać o to, o co zapy­tać na co dzień nie sposób.
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach zaan­ga­żo­wało się w to wyda­rze­nie wiele lat temu, a od 2011 roku jest ono peł­no­praw­nym part­ne­rem Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego w jej współ­two­rze­niu. W począt­ko­wych latach pro­wa­dze­nia pro­jektu w nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium wyda­rze­nie nazy­wano “Nocą Bada­czy”. Od samego początku koor­dy­na­to­rem MNN w Nie­po­ło­mi­cach jest Monika Maśla­niec nauczy­ciel astro­no­mii w MOA.

Histo­ria Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców sięga 2007 roku. W okre­sie ostat­nich 9 lat, z każ­dym kolej­nym rokiem, skala Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców nie­ustan­nie się zwięk­szała i obec­nie jest to naj­więk­sza “Noc” w Pol­sce i jedna z naj­więk­szych tego typu imprez w Europie!

Akcja orga­ni­zo­wana jest w celu popu­la­ry­za­cji wśród spo­łe­czeń­stwa nauki jako dzie­dziny aktyw­no­ści czło­wieka oraz pracy ludzi okre­śla­nych mia­nem naukow­ców. Bogata oferta pro­gra­mowa umoż­li­wia każ­demu, nie­za­leż­nie od wieku i zain­te­re­so­wań, zna­le­zie­nie cze­goś inte­re­su­ją­cego. Pro­po­nu­jemy cykle warsz­ta­tów, pre­zen­ta­cji, eks­pe­ry­men­tów i spo­tkań z wyjąt­ko­wymi naukow­cami. W Nie­po­ło­mi­cach wyda­rze­nie to kie­ru­jemy przede wszyst­kim do dzieci i mło­dzieży oraz wszyst­kich miło­śni­ków nauki. Zabawa połą­czona z nauką daje dużo satysfakcji.

Nie­zwy­kła róż­no­rod­ność atrak­cji z zakresu nauk przy­rod­ni­czych, przy­go­to­wy­wana co roku przez nauczy­cieli – pasjo­na­tów z pla­có­wek: Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach, Zespołu Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Nie­po­ło­mi­cach, a od nie­dawna rów­nież Gim­na­zjum im. Króla Wła­dy­sława Jagiełły w Nie­po­ło­mi­cach, prze­nosi naszych Gości w świat astro­no­mii, bio­lo­gii, che­mii i fizyki. Od dwóch lat pro­gram imprezy uatrak­cyj­nia także Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

Pod­czas każ­dej edy­cji Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców odby­wają się demon­stra­cje z wyko­rzy­sta­niem naj­dłuż­szego w Pol­sce waha­dła Foucaulta w Kościele św. Pio­tra i Pawła. Pokazy te pro­wa­dzi zawo­dowy astro­nom dr Adam Michalec.
Co roku szcze­gó­łowy pro­gram wyda­rze­nia można zna­leźć na stro­nach Obser­wa­to­rium oraz witry­nie Noc Naukow­ców.

UWAGA!!!
Udział w wyda­rze­niu jest bez­płatny i nie wyma­gamy wcze­śniej­szej rezer­wa­cji na nie­po­ło­mic­kie zaję­cia, pokazy i obserwacje.

Ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w kolej­nych edy­cjach wydarzenia!

Koor­dy­na­to­rem pro­jektu jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego – Depar­ta­ment Roz­woju Gospodarczego.