Lekcja ASTRONOMII

Zaję­cia online – „Lek­cja ASTRONOMII

Oferta edu­ka­cyjna dla klas 0–3 na rok szkolny 2020/2021

Dzieci, to wspa­niali mali odkrywcy ota­cza­ją­cego nas świata. Zami­ło­wa­nie do nauki i pasja, jaką prze­ja­wiają, nie­jed­no­krot­nie nas zaska­kuje. Wycho­dząc naprze­ciw ich potrze­bom edu­ka­cyj­nym, pro­po­nu­jemy lek­cję astro­no­mii online na plat­for­mie ZOOM. Lek­cja bazuje na pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­nego i jest zgodna z naj­now­szymi odkry­ciami w dzie­dzi­nie astronomii.

Nauka połą­czona z zabawą, pozwoli dzie­ciom dowie­dzieć się w pro­sty spo­sób, dla­czego mamy dzień i noc oraz róż­no­rod­ność pór roku, co to są fazy Księ­życa, jak wygląda powierzch­nia Słońca oraz prze­żyć przy­gody wraz z astro­nau­tami w cza­sie „podróży kosmicz­nych”. Róż­no­rod­ność zagad­nień prze­nie­sie je w ota­cza­jący nas Wszech­świat, dzięki zdję­ciom i ani­ma­cjom z wiel­kich tele­sko­pów kosmicz­nych. Tema­tyka zajęć online obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne i astro­nau­tyczne, a także zwią­zane z Zie­mią jako planetą.

 

Pro­po­no­wana tema­tyka zajęć:

 1. Astro­no­mia dla każ­dego – wpro­wa­dze­nie do astro­no­mii, ruchy Ziemi i ich następ­stwa, miej­sce Ziemi we Wszechświecie.
 2. Układ Sło­neczny – omó­wie­nie budowy Układu Sło­necz­nego (cha­rak­te­ry­styczne cechy pla­net i ich księ­ży­ców), jego poło­że­nia w naszej Galaktyce.
 3. Kosmos – osta­teczna gra­nica – histo­ria pod­boju kosmosu, wpływ nie­waż­ko­ści na orga­ni­zmy żywe, naj­waż­niej­sze misje kosmiczne.
 4. Słońce – zwy­czajna gwiazda – jak powstało nasze Słońce, jego budowa i wpływ na Ziemię.
 5. Kosmiczne kwiaty – gwiazdy, mgła­wice, galak­tyki – omó­wie­nie naj­pięk­niej­szych obiek­tów we Wszechświecie.

 

Infor­ma­cje ogólne:

 • zaję­cia są bezpłatne;
 • czas trwa­nia zajęć: 30 – 45 minut;
 • odby­wają się online na plat­for­mie ZOOM;
 • nauczy­ciel MOA gene­ruje link do spo­tka­nia i wysyła go do nauczyciela/opiekuna na podany przy rezer­wa­cji email;
 • zaję­cia są prze­zna­czone dla poje­dyn­czej grupy jed­no­rod­nej wiekowo;
 • zaję­cia w for­mie poga­danki zawie­rają bogate tre­ści ilu­stro­wane obra­zami oraz krót­kimi filmami;
 • nauczy­ciel wybiera jeden z 5 tema­tów do reali­za­cji na lek­cji ASTRONOMII;
 • po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu moż­liwe jest uwzględ­nie­nie zapro­po­no­wa­nej przez zama­wia­ją­cego tre­ści zajęć;
 • nauczy­ciel orga­ni­zu­jący spo­tka­nie w swo­jej szkole powi­nien zadbać o to, aby liczeb­ność grupy oraz warunki loka­lowe – w któ­rych odbywa się spo­tka­nie – były dosto­so­wane do obo­wią­zu­ją­cych zale­ceń sani­tar­nych – zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem roz­prze­strze­nia­nia się cho­roby COVID-19.

 

Wyma­ga­nia orga­ni­za­cyjne, za które odpo­wiada zapra­sza­jąca instytucja:

 • nauczyciel/opiekun doko­nu­jąc rezer­wa­cji podaje adres email na który ma być wysłany link do spo­tka­nia, w sytu­acji gdy nie ma poda­nego maila spo­tka­nie nie odbę­dzie się;
 • do spo­tka­nia potrzebna jest sala z kom­pu­te­rem i dostę­pem do sieci Inter­net, rzut­nik mul­ti­me­dialny, gło­śniki i mikro­fon, dzięki temu na ekra­nie dzieci będą mogły zoba­czyć i usły­szeć dokład­nie mate­riały pre­zen­to­wane przez nauczy­ciela MOA oraz zada­wać pytania;
 • nauczy­ciel z danej pla­cówki uru­cha­mia spo­tka­nie na plat­for­mie ZOOM i przez cały czas trwa­nia spo­tka­nia jest razem z dziećmi.

 

Moż­liwe terminy:

 • dni robo­cze od ponie­działku do piątku w godz. 9:00 – 11:00

 

Rezer­wa­cja:

 • dni robo­cze od ponie­działku do piątku w godz. 8:00 – 14:00,
 • tel. 505–945-309 lub (12) 281–15-61
 • mail: moa@USUŃ_-_TOmoa.edu.pl

 

Zaję­cia pro­wa­dzą: Alek­san­dra Kowal­ska, Justyna Put, Monika Maśla­niec, Adam Micha­lec, Grze­gorz Sęk, Wal­de­mar Ogłoza, Janusz Nicewicz