KMO w szkole

Sza­nowni Państwo,

Z powodu trwa­ją­cej pan­de­mii nie możemy spo­tkać się na żywo.
Jed­nak jest szansa na współ­pracę, dzieci z naj­młod­szych klas wró­ciły do szkół!

Zatem pro­po­nu­jemy zaję­cia zdalne – na plat­for­mie ZOOM.

Klub Mło­dego Odkrywcy przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach działa on-line dla Pań­stwa uczniów.

Jest jeden waru­nek, aby­śmy mogli się z Wami połą­czyć, potrzebny jest w Waszej szkole kom­pu­ter z dostę­pem do Inter­netu, duży ekran, na który będzie prze­ka­zy­wany obraz oraz gło­śniki i mikro­fon.

Dzieci – pod kie­run­kiem naszego nauczy­ciela – opie­kuna KMO, otrzy­mają solidną por­cję atrak­cyj­nej wie­dzy poda­nej w wido­wi­skowy spo­sób. Pre­zen­to­wane doświad­cze­nia, z dzie­dziny nauk przy­rod­ni­czych, takich jak fizyka, che­mia, bio­lo­gia, geo­gra­fia, zostaną prze­pro­wa­dzone w for­mie pokazu. Wspól­nie z dziećmi będziemy dys­ku­to­wać i wyja­śniać pre­zen­to­wane zagadnienia.

 

Infor­ma­cje ogólne:

  • zaję­cia są prze­zna­czone dla uczniów klas 0‑III
  • czas trwa­nia zajęć – do 45 minut
  • spo­tka­nie na plat­for­mie ZOOM zakłada nauczy­ciel MOA, nauczy­ciel ten udo­stępni link i hasło do spotkania,
  • UWAGA: pod­czas reje­stra­cji koniecz­nie należy podać adres e‑mail, na który zosta­nie prze­słany link,
  • zaję­cia są bezpłatne.

 

Moż­liwe ter­miny zajęć on-line:

  • środy w godzi­nach od 9:00 do 11:00

 

Rezer­wa­cja:

  • od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8:00 do 16:00
  • tele­fo­nicz­nie: 505 945 309
  • poprzez for­mu­larz kon­tak­towy w zakładce “Kon­takt”

 

Zaję­cia prowadzą:
Alek­san­dra Kowal­ska: aleksandra@USUŃ_-_TOmoa.edu.pl
Wio­letta Ogłoza: wioletta@USUŃ_-_TOmoa.edu.pl

 

Klub Mło­dego Odkrywcy to popu­lar­no­nau­kowa for­muła edu­ka­cyjna, zaini­cjo­wana i koor­dy­no­wana przez war­szaw­skie Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach zajęć KMO mło­dzież i dzieci wspól­nie eks­pe­ry­men­tują pod okiem opie­ku­nów, samo­dziel­nie zdo­by­wa­jąc wie­dzę i budu­jąc umiejętności.