Fabryka doświadczeń w MOA

Fabryka doświadczeń w MOA

Fabryka doświadczeń w MOA

Oferta edu­ka­cyjna dla szkoły podstawowej

Potrzeby dzieci w pozna­wa­niu ota­cza­ją­cego nas świata są ogromne, dla­tego też przy­go­to­wana została oferta edu­ka­cyjna dla uczniów z naj­młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych. Spo­tka­nia w labo­ra­to­rium i warsz­taty pozwolą im zoba­czyć, jak wygląda praca w labo­ra­to­rium oraz jak istotną rolę odgry­wają doświad­cze­nia w prak­tyce. Zaję­cia połą­czone z zabawą pozwolą im dowie­dzieć się w pro­sty spo­sób, dla­czego wle­wa­jąc do wody sok zabar­wia się ona na jego kolor. Jak można obser­wo­wać ruchy czą­ste­czek przez mikro­skop, czy prze­pro­wa­dzić pro­stą reak­cję che­miczną. Róż­no­rod­ność zagad­nień astro­no­micz­nych prze­nie­sie dzieci w ota­cza­jący nas Wszech­świat dzięki Pla­ne­ta­rium. Z róż­nymi boha­te­rami odbędą podróż po noc­nym nie­bie i odwie­dzą cie­kawe obiekty w kosmosie.

Formy orga­ni­zo­wa­nych zajęć:
Zaję­cia odby­wają się pod­czas dwóch spo­tkań w MOA (ponie­dzia­łek i środa). Jedna klasa reali­zuje dwie formy zajęć naprze­mien­nie z podzia­łem na dwie mniej­sze grupy. W tym celu wyma­gana jest obec­ność dwóch nauczy­cieli z odwie­dza­ją­cej nas pla­cówki – jeden opie­kun w każ­dej z gru­pie. W skład wyżej wymie­nio­nych form zajęć wchodzą:
Ponie­dzia­łek
9:00
Seans w Planetarium
(ok. 40 min.)
atrak­cyjne pokazy astro­no­miczne wyświe­tlane za pomocą cyfro­wego pro­jek­tora Pla­ne­ta­rium,tema­tyka sean­sów w Pla­ne­ta­rium dosto­so­wana jest do wieku uczestników
Labo­ra­to­rium chemiczne
(ok. 40 min.)
zaję­cia warsz­ta­towe i labo­ra­to­rium odby­wają się w z podzia­łem na grupy (max. 12 osób), prze­bieg i tema­tyka zajęć dopa­so­wana jest do wieku i moż­li­wo­ści uczestników
Środa
9:00
Labo­ra­to­rium przyrodnicze
(ok. 40 min.)
Warsz­taty KMO
(ok. 40 min.)
Ogólna tema­tyka zajęć:
  • Seans w Pla­ne­ta­rium – Układ Sło­neczny, aktyw­ność Słońca, zja­wi­ska w ukła­dzie Słońce-Zie­mia-Księ­życ, życie gwiazd, galak­tyki i kosmo­lo­gia obser­wa­cyjna, histo­ria i naj­waż­niej­sze osią­gnię­cia astro­nau­tyki, pojazdy kosmiczne, jak wygląda Wszech­świat z pokładu promu kosmicz­nego, naj­now­sze osią­gnię­cia astro­nau­tyki i eks­plo­ra­cji kosmosu.
  • Warsz­taty KMO (Klubu Mło­dego Odkrywcy) – zaję­cia edu­ka­cyjne zwią­zane z tema­tyką mie­sza­nin i roz­two­rów. W labo­ra­to­rium pod kie­run­kiem pro­wa­dzą­cego nauczy­ciela ucznio­wie poznają budowę mate­rii. Dowie­dzą się czym są mie­sza­niny, roz­twory i zawie­siny. Pra­cu­jąc w gru­pach przy­go­tują mie­sza­niny i roz­twory na bazie ciał sta­łych i cie­czy. Dowie­dzą się jak roz­dzie­lić sub­stan­cje wcho­dzące w skład mie­sza­nin i roztworów.
  • Labo­ra­to­rium che­miczne – zaję­cia edu­ka­cyjne zwią­zane z tema­tyką reak­cji che­micz­nych. W labo­ra­to­rium pod kie­run­kiem pro­wa­dzą­cego nauczy­ciela ucznio­wie poznają co to jest reak­cja che­miczna i czym różni się od zja­wi­ska fizycz­nego. Dowie­dzą się jakie są rodzaje reak­cji che­micz­nych i jakie mogą być ich efekty. Prze­pro­wa­dza­jąc różne doświad­cze­nia będą świad­kami zja­wisk roz­pusz­cza­nia, wytrą­ca­nia czy wydzie­la­nia gazów, jak rów­nież czy do zaini­cjo­wa­nia reak­cji potrzebne jest ogrze­wa­nie, czy cie­pło uwolni się w trak­cie reak­cji chemicznej.
  • Labo­ra­to­rium przy­rod­ni­cze – zaję­cia edu­ka­cyjne zwią­zane z tema­tyką dyfu­zji. W tak­cie warsz­ta­tów ucznio­wie zaob­ser­wują zja­wi­sko dyfu­zji oraz zba­dają, w jaki spo­sób tempo zacho­dze­nia dyfu­zji zależy od tem­pe­ra­tury. By lepiej zro­zu­mieć przy­czynę wystę­po­wa­nia tego zja­wi­ska, będzie rów­nież oka­zja do mikro­sko­po­wych obser­wa­cji ruchów Browna.
Rezer­wa­cja pakietu: tele­fo­nicz­nie pon. – pt. w godz. 8:00–16:00,
tel. 12 281–15–61, 505–945-309

Ter­min reali­za­cji:
ponie­dzia­łek, środa o godzi­nie 9:00
Ponie­dzia­łek: seans Pla­ne­ta­rium i labo­ra­to­rium chemiczne
Środa: warsz­taty KMO i labo­ra­to­rium przyrodnicze

Czas zajęć: 
ok. 2 godzin lek­cyj­nych (w tym jedna krótka przerwa)

Liczba uczest­ni­ków:
 min. 10 osób – max. 24 osoby.
Uwaga!

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu.

Autokary/BUS‑y można zaparkować:
  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)
  • ul. Zam­kowa (przy Zamku Królewskim),
przy MOA nie ma rów­nież miejsc par­kin­go­wych na samo­chody osobowe.
Pro­wa­dze­nie i opra­co­wa­nie zajęć: Mag­da­lena Chrzan
Alek­san­dra Kowalska
Monika Maśla­niec
Wio­letta Ogłoza
nauczy­ciele MOA