Planetarium w sobotę.

Zapra­szamy na rodzinne seanse do naszego Pla­ne­ta­rium w soboty.

Reje­stra­cja

Wieczorne pokazy nieba.

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium!
Wej­ścia:

  • piątki o godz. 20:00 i 21:00 w mie­sią­cach: IX – IV
  • piątki o godz. 22:00 i 23:00 w mie­sią­cach: V – VI

Szcze­góły – sprawdź koniecznie!

Wie­czorne pokazy nieba 

07.04.2023

nie odbędą się.

Astronomia…

…ma swoją muzę – to Ura­nia. Ma też wier­nych zwo­len­ni­ków, któ­rzy oso­bi­ście przed­sta­wiają Wszech­świat. Uży­wa­jąc zmy­słów wspo­ma­ga­nych nowo­cze­sną tech­niką docie­kają spraw eks­cy­tu­ją­cych, takich jak budowa i ewo­lu­cja gwiazd, skład che­miczny pla­net czy też przy­szłość Układu Sło­necz­nego. Sto­sują reguły mate­ma­tyki i prawa fizyki, dedu­ku­jąc warunki panu­jące w tak egzo­tycz­nych miej­scach jak czarne dziury i w tak wiel­kich odle­gło­ściach jak kwa­zary. Ura­nia to muza łaskawa, ale i wyma­ga­jąca – dopusz­cza do swo­ich tajem­nic jedy­nie wytrwałych.