Piątkowe pokazy nieba

Cykl poka­zów reali­zo­wany w tym roku szkol­nym dobiegł końca.

Zapra­szamy po wakacjach.

Szcze­góły

Obserwatorium…

…to miej­sce nie­zwy­kłe i obda­rzone cechą szcze­gólną – tu dzieci i mło­dzież samo­dziel­nie wydzie­rają światu jego tajem­nice, obser­wu­jąc przez lunety Słońce i gwiazdy, ale też zgłę­biają szcze­góły foto­gra­fii, uczą się zacho­wa­nia w Inter­ne­cie, a pro­gra­mu­jąc roboty poznają taj­niki sztucz­nej inte­li­gen­cji. Naj­młodsi czy­nią to w trak­cie zabawy, starsi mają do dys­po­zy­cji nowo­cze­sne tele­skopy i urzą­dze­nia pomia­rowe. Wszyst­kich łączy pasja poznaw­cza, która spo­tyka się z kom­pe­ten­cjami doświad­czo­nych nauczycieli.

Astronomia…

…ma swoją muzę – to Ura­nia. Ma też wier­nych zwo­len­ni­ków, któ­rzy oso­bi­ście przed­sta­wiają Wszech­świat. Uży­wa­jąc zmy­słów wspo­ma­ga­nych nowo­cze­sną tech­niką docie­kają spraw eks­cy­tu­ją­cych, takich jak budowa i ewo­lu­cja gwiazd, skład che­miczny pla­net czy też przy­szłość Układu Sło­necz­nego. Sto­sują reguły mate­ma­tyki i prawa fizyki, dedu­ku­jąc warunki panu­jące w tak egzo­tycz­nych miej­scach jak czarne dziury i w tak wiel­kich odle­gło­ściach jak kwa­zary. Ura­nia to muza łaskawa, ale i wyma­ga­jąca – dopusz­cza do swo­ich tajem­nic jedy­nie wytrwałych.