Sobotnie Planetarium

Zapra­szamy na rodzinne seanse do naszego Pla­ne­ta­rium w soboty o godzi­nie 11:00 i 12:00

Reje­stra­cja

 

IX Dni Otwar­tych Fun­du­szy Europejskich

Wieczorne pokazy nieba.

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium!
Wej­ścia:

  • piątki o godz. 20:00 i 21:00 w mie­sią­cach: IX – IV
  • piątki o godz. 22:00 i 23:00 w mie­sią­cach: V – VI

Szcze­góły – sprawdź koniecznie!

Zaproszenie

Rada Rodzi­ców dzia­ła­jąca przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach
zapra­sza Rodziców/Opiekunów dzieci uczęsz­cza­ją­cych na zaję­cia do Obserwatorium
na spo­tka­nie, które odbę­dzie się
29 wrze­śnia 2022 roku (czwar­tek) o godz. 19 w auli Obserwatorium.