Ferie zimowe 2020

Zamieszczony przez w dniu 24 stycznia 2020

Ferie zimowe 2020

Ferie zimowe z Obser­wa­to­rium!

W cza­sie ferii pro­po­nu­jemy bez­płatne warsz­taty astro­no­miczne o zróż­ni­co­wa­nej tema­tyce.

 

 

 

 

Zapra­szamy dzieci i mło­dzież -
od wtorku do piątku w godzi­nach 10:00–11:30 oraz 12:00–13:30.

Cze­kamy na Was -
w
Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Szkol­nej 3 – w salach nr 12 lub 109  – w zależ­no­ści od tematu zajęć oraz godziny roz­po­czę­cia. Szcze­góły poni­żej.

Wej­ście od tyłu budynku, od strony boisk spor­to­wych – za szkołą.

 

Chęt­nych pro­simy o reje­stra­cję za pomocą for­mu­la­rzy zgło­sze­nio­wych.
Na jedne warsz­taty możemy przy­jąć 10 osób czyli decy­duje kolej­ność zgło­szeń.

 

Pro­po­nu­jemy Wam udział w nastę­pu­ją­cych zaję­ciach:

 

Słońce powoli budzi się – ana­liza aktyw­no­ści Słońca bada­nej przez sate­litę SOHO lub wła­sne obser­wa­cje [wiek: 10+, sala nr 12]
Nasza dzienna gwiazda jest fan­ta­stycz­nym przy­kła­dem ciała nie­bie­skiego, które można obser­wo­wać. Na warsz­ta­tach zostaną zapre­zen­to­wane spo­soby obser­wa­cji Słońca oraz wyja­śnione będą metody pro­wa­dze­nia dzien­nika obser­wa­cyj­nego.

 

Odkryj drugą Zie­mię – inter­ne­towy pro­jekt edu­ka­cyjny Pla­net Hun­ters TESS [wiek 10+, sala nr 12]
Inter­net jest pomoc­nym narzę­dziem do samo­dziel­nego poszu­ki­wa­nia egzo­pla­net. Za pomocą plat­formy Pla­net Hun­ters moż­liwa jest ana­liza krzy­wych zmian jasno­ści gwiazd otrzy­ma­nych z tele­skopu TESS. Sprawdź jakie to pro­ste, by stać się odkrywcą dru­giej Ziemi!

 

Zimna kometa – Zabawa z wła­snymi mode­lami komet [wiek: 5+, sala nr 109]
Komety to wędrowcy w Ukła­dzie Sło­necz­nym. Naj­młodsi mogą spraw­dzić czym jest kometa oraz wyko­nać wła­sną. Poprzez zabawę naj­młodsi prze­ko­nają się jak komety poru­szają się w Ukła­dzie Sło­necz­nym.

 

Księ­ży­cowy pej­zaż – Kra­tery księ­ży­cowe [wiek: 6+, sala nr 109]
W piękną noc Księ­życ poka­zuje nam swoje piękne obli­cze. Zawiera ono tajem­ni­cze koli­ste kształty. Dzieci poprzez zabawę poznają mapę powierzchni srebr­nego globu oraz wyko­nają wybu­chowy eks­pe­ry­ment.

 

Prawo jazdy na tele­skop – tele­skop bez tajem­nic [wiek: 9+, sala nr 109]
Wielu z nas posiada nie­duże tele­skopy, są one róż­nego typu. Jed­nak jeśli nauczymy się pro­wa­dzić tele­skop jed­nego rodzaju, reszta już nie będzie sta­no­wić więk­szego pro­blemu. Uczest­nicy zajęć nauczą się obsłu­gi­wać tele­skopy.

 

Zwie­rzaki wśród gwiazd – mapa nieba [wiek: 6+, sala nr 109]
Nocne niebo pokryte miliar­dem gwiazd uka­zuje nam różne kształty. Sta­ro­żytni astro­no­mo­wie widzieli w nich posta­cie, rze­czy i zwie­rzęta. Uczest­nicy zajęć poszu­kają naj­faj­niej­szych z nich. Zmie­rzą się z mapą nieba i wyko­nają wła­sne gwiaz­do­zbiory.

 

Zdo­by­wamy Księ­życ – misja Apollo [wiek: 7+, sala nr 109]
Na warsz­ta­tach dowiemy się jak prze­bie­gała jedna z zało­go­wych misji na Księ­życ. Poznamy rakietę, którą podró­żo­wali astro­nauci oraz znaj­dziemy miej­sce jej lądo­wa­nia.

 

Mru­ga­jące gwiazdy – inter­ne­towy pro­jekt edu­ka­cyjny Varia­ble Star Zoo [wiek: 10+, sala nr 12]
Warsz­taty astro­no­miczne pozwa­lają zro­zu­mieć efekt zmiany jasno­ści gwiazd. Za pomocą prze­glą­darki inter­ne­to­wej spró­bu­jemy roz­po­znać dane obser­wa­cyjne róż­nych typów gwiazd zmien­nych.

 

 

Warsz­taty w pierw­szym tygo­dniu ferii

 

godziny zajęćwto­rek 28.01.2020środa 29.01.2020czwar­tek 30.01.2020pią­tek 31.01.2020
10:00 – 11:30Słońce powoli budzi się
Justyna Put
Odkryj drugą Zie­mię
Justyna Put
Prawo jazdy na tele­skop
Wal­de­mar Ogłoza
Słońce powoli budzi się
Justyna Put
12:00 – 13:30Zimna kometa
Justyna Put
Księ­ży­cowy pej­zaż
Justyna Put
Zdo­by­wamy Księ­życ
Wal­de­mar Ogłoza
Księ­ży­cowy pej­zaż
Justyna Put

 

Zgło­sze­nia: wto­rek, 28.01.2020, godz. 10:00 – Słońce powoli budzi się
Zgło­sze­nia: wto­rek, 28.01.2020, godz. 12:00 – Zimna kometa

Zgło­sze­nia: środa, 29.01.2020, godz. 10:00 – Odkryj drugą Zie­mię
Zgło­sze­nia: środa, 29.01.2020, godz. 12:00 – Księ­ży­cowy pej­zaż

Zgło­sze­nia: czwar­tek, 30.01.2020, godz. 10:00 – Prawo jazdy na tele­skop
Zgło­sze­nia: czwar­tek, 30.01.2020, godz. 12:00 – Zdo­by­wamy Księ­życ

Zgło­sze­nia: pią­tek, 31.01.2020, godz. 10:00 – Słońce powoli budzi się
Zgło­sze­nia: pią­tek, 31.01.2020, godz. 12:00 – Księ­ży­cowy pej­zaż

 

 

Warsz­taty w dru­gim tygo­dniu ferii

 

godziny zajęćwto­rek 4.02.2020środa 5.02.2020czwar­tek 6.02.2020pią­tek 7.02.2020
10:00 – 11:30Odkryj drugą Zie­mię
Justyna Put
Zdo­by­wamy Księ­życ
Wal­de­mar Ogłoza
Słońce powoli budzi się
Justyna Put
Mru­ga­jące gwiazdy
Justyna Put
12:00 – 13:30Zwie­rzaki wśród gwiazd
Justyna Put
Zwie­rzaki wśród gwiazd
Justyna Put
Księ­ży­cowy pej­zaż
Justyna Put
Prawo jazdy na tele­skop
Justyna Put

 

Zgło­sze­nia: wto­rek, 4.02.2020, godz. 10:00 – Odkryj drugą Zie­mię
Zgło­sze­nia: wto­rek, 4.02.2020, godz. 12:00 – Zwie­rzaki wśród gwiazd

Zgło­sze­nia: środa, 5.02.2020, godz. 10:00 – Zdo­by­wamy Księ­życ
Zgło­sze­nia: środa, 5.02.2020, godz. 12:00 – Zwie­rzaki wśród gwiazd

Zgło­sze­nia: czwar­tek, 6.02.2020, godz. 10:00 – Słońce powoli budzi się
Zgło­sze­nia: czwar­tek, 6.02.2020, godz. 12:00 – Księ­ży­cowy pej­zaż

Zgło­sze­nia: pią­tek, 7.02.2020, godz. 10:00 – Mru­ga­jące gwiazdy
Zgło­sze­nia: pią­tek, 7.02.2020, godz. 12:00 – Prawo jazdy na tele­skop