Seanse w Planetarium

planetarium_seans_ikona-wpisuPla­ne­ta­rium to miej­sce gdzie pod sztucz­nym nie­bem, nie­za­leż­nie od pogody, pre­zen­tu­jemy nie­ska­zi­telny obraz noc­nego nieba. Nasza apa­ra­tura umoż­li­wia odtwo­rze­nie wyglądu nieba z ponad 4000 gwiazd o dowol­nej porze roku w obsza­rze pomię­dzy ziem­skim rów­ni­kiem, a bie­gu­nem północnym.
Seanse w Pla­ne­ta­rium uzu­peł­niane są zdję­ciami i fil­mami wyja­śnia­ją­cymi zja­wi­ska zacho­dzące na noc­nym, roz­gwież­dżo­nym nie­bie. Odpo­wied­nio dobrana oprawa muzyczna spra­wia, że nastrój panu­jący pod­czas seansu jest nie­zwy­kły, nie­po­wta­rzalny, a nawet mistyczny.
Seanse podzie­lone są na kate­go­rie wie­kowe i tema­tyczne. Sta­no­wią one dopeł­nie­nie pro­wa­dzo­nej wcze­śniej pre­lek­cji (doty­czy szkol­nych grup zor­ga­ni­zo­wa­nych) i uzu­peł­niają wie­dzę zdo­bytą pod­czas wykła­dów pro­wa­dzo­nych przez naszych pracowników.
W tym miej­scu przy­po­mi­namy także o moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w otwar­tych, sobot­nich sean­sach dla osób indy­wi­du­al­nych.

 

Pro­po­no­wane tematy seansów:

 • dla naj­młod­szych:
  Tania i skrzaty
  Podróż kosmiczna
 • dla mło­dzieży:
  Polowanie
  Grzybobranie
  Zoba­czyć niewidoczne
  Niebo wiosenne
  Niebo letnie
  Niebo jesienne
  Niebo zimowe
  Seans na żywo
  Niebo nad Niepołomicami

 

W trak­cie trwa­nia seansu panuje ciem­ność dla­tego obo­wią­zuje cał­ko­wity zakaz uży­wa­nia tele­fo­nów komórkowych!
Seanse adre­so­wane są dla dzieci powy­żej 3 lat.

 

Infor­ma­cje o sean­sach i streszczenia

 

Zwie­rzaki na niebie
Grupa wie­kowa: naj­młodsi, dzieci powy­żej 4 lat
Czas trwa­nia: 20 minut
Autor: Justyna Put

Ele­menty pro­gra­mowe: naucza­nie przed­szkolne i wczesnoszkolne,
Seans pro­wa­dzony w for­mie dia­logu mię­dzy mamą, a jej cie­kawą świata córką. Wyja­śnia czym jest gwiaz­do­zbiór na noc­nym nie­bie. Poka­zuje poło­że­nie kilku z nich. Zafa­scy­no­wana córeczka szuka na nie­bie kształ­tów zwierzaków.
Opo­wia­da­nie mamy zachęca ją do dal­szego poszu­ki­wa­nia kolej­nych postaci na niebie.
Poziom seansu dosto­so­wany do jest naj­młod­szej grupy wie­ko­wej. Ide­al­nie nadaje się dla rodzi­ców z dziećmi.
Obiekty: Słońce, Droga Mleczna, gwiaz­do­zbiór Wiel­kiej Niedź­wie­dzicy, Małej Niedź­wie­dzicy, Wola­rza, Psów Goń­czych, Łabę­dzia, Pegaza, Byka i Oriona.


Tania i Skrzaty

Grupa wie­kowa: naj­młodsi, dzieci powy­żej 3 lat
Czas trwa­nia: 23 minuty
Autor: Monika Maślaniec

Ele­menty pro­gra­mowe: naucza­nie przed­szkolne i wcze­snosz­kolne, ele­menty przyrody
Baj­kowy seans w for­mie rymo­wa­nej z pod­kła­dem muzyki relak­sa­cyj­nej. Opi­su­jący przy­gody małej dziew­czynki Tani w jej wyma­rzo­nej podróży po wie­czor­nym nie­bie, aż po lądo­wa­nie na Księ­życu. Poka­zuje piękno obiek­tów kosmicz­nych widzia­nych przez tele­skopy astronomiczne.


Podróże małe i duże (seans World Wide Telescope)
Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 3 lat
Czas trwa­nia: 20 minut
Autor: Janusz Nicewicz

Ele­menty pro­gra­mowe: naucza­nie przed­szkolne i wcze­sno-szkolne, ele­menty przyrody
Kosmiczna podróż przez Układ Sło­neczny do gwiazd bogato ilu­stro­wana, z pod­kła­dem muzycznym.
Poka­zuje piękno pla­net z bli­ska przez sondy kosmiczne oraz cuda Wszech­świata widziane przez współ­cze­sne, ogromne teleskopy.


Kosmiczna wyprawa

Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 6 lat
Czas trwa­nia: 20 minut
Autor: Janusz Nicewicz

Ele­menty pro­gra­mowe: ele­menty przy­rody, astro­no­mii i astronautyki
Pokaz mul­ti­me­dialny w for­mie podróży rakietą, od Ziemi przez cały Układ Sło­neczny ilu­stro­wany zdję­ciami powierzchni pla­net i ich księżyców.


Polo­wa­nie

Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 6 lat
Czas trwa­nia: 18 minut
Autor: Ste­fan Janta

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: geo­gra­fia, przy­roda, histo­ria, astro­no­mia i astronautyka.
Seans popu­larny, osnuty na moty­wie polo­wa­nia króla w Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej, utrzy­many w kli­ma­cie histo­rycz­nym. W spo­sób przy­stępny orien­tuje na noc­nym nie­bie oraz uka­zuje gwiaz­do­zbiory wcze­snej jesieni i legendy z nimi związane.
Obiekty: Słońce, Księ­życ w I kwa­drze, pla­neta Jowisz, galak­tyki M51, M31, mgła­wica M42


Niebo nad Niepołomicami

Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 9 lat
Czas trwa­nia: 32 minuty
Auto­rzy: Ste­fan Janta i Jaro­sław Juszkiewicz

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: geo­gra­fia, przy­roda, astro­no­mia i astronautyka
Kla­syczny, uni­wer­salny seans przed­sta­wia­jący prze­gląd całego dostęp­nego nieba gwiaź­dzi­stego w naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej w róż­nych porach roku, poczy­na­jąc od pory let­niej. W spo­sób dyna­miczny poka­zuje zmiany wyso­ko­ści Słońca w momen­cie połu­dnia dla naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej – od prze­si­le­nia let­niego do prze­si­le­nia zimo­wego, oraz opi­suje widoczne nocą kon­ste­la­cje i mito­lo­giczne aspekty ich nazw.
Obiekty: Słońce i gwiazdy stałe, oraz M44, beta Cygni, mgła­wice M57, M31M42.


Grzy­bo­bra­nie

Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 6 lat
Czas trwa­nia: 23 minuty
Autor: Janusz Nicewicz

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: przy­roda i geo­gra­fia, ele­menty fizyki i astronomii.
Astro­no­miczna histo­ria przy­gody rodziny hra­biego w Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej, w porze jesien­nej, roz­po­czyna się od opisu fizycz­nego Słońca. Oma­wia widoczne tuż po zacho­dzie Słońca pla­nety: Mer­ku­rego i Marsa, a następ­nie spo­soby pod­sta­wo­wej orien­ta­cji na noc­nym nie­bie. Uka­zuje wyniki badań tele­skopu kosmicz­nego. Późną nocą poja­wiają się na nie­bo­skło­nie pla­nety: Jowisz i Saturn, a nad ranem pla­neta Wenus.
Obiekty: Słońce, pla­nety, oraz galak­tyki M51M31, oraz mgła­wica M42 w Orionie


Wio­senne naro­dziny gwiazd

Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 9 lat
Czas trwa­nia: 28 minut
Autor: Janusz Niecewicz

Ele­menty pro­gramu szkol­nego: fizyka z astro­no­mią, astro­fi­zyka, przyroda.
Seans na pod­sta­wie widocz­nego w wio­sen­nej porze roku nieba, przed­sta­wia ewo­lu­cję gwiazd: od for­mo­wa­nia się, poprzez sta­bilny okres życia (Słońce), aż do koń­co­wych faz ewo­lu­cji gwiazd o róż­nych masach: bia­łego karła, gwiazdy neutronowej/pulsara, czar­nej dziury.
Dyna­miczna muzyka i swo­bodna forma dia­logu prze­ka­zują ważne tre­ści astro­fi­zyczne na pozio­mie popu­lar­nym, zro­zu­mia­łym dla star­szej mło­dzieży szkolnej.
Obiekty: Słońce, Księ­życ, pla­nety: Jowisz Mars, Saturn, Ple­jady oraz mgła­wice pla­ne­tarne i M42


Zoba­czyć niewidoczne

Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 12 lat
Czas trwa­nia: 32 minuty
Autor: Janusz Nicewicz

Ele­menty pro­gra­mowe: fizyka z astro­no­mią, astro­fi­zyka, przyroda.
Zoba­czyć nie­wi­doczne to seans popu­larny z ele­men­tami, pre­zen­tu­jący obiekty noc­nego nieba w róż­nych zakre­sach widma pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­nego (od fal radio­wych po pro­mie­nio­wa­nie gamma). Wędrówka po noc­nym nie­bie pre­zen­tuje nam nie­zwy­kłe obiekty, które są przed­mio­tem badań astro­no­mów na całym świecie.


Gwiaz­do­zbiory Heweliusza

Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 9 lat
Czas trwa­nia: ok. 30 minut
Autor: Grze­gorz Sęk

Ele­menty pro­gra­mowe: fizyka z astro­no­mią, przy­roda, sztuka i historia
Inte­rak­tywny, autor­ski seans pro­wa­dzony przez astro­noma „na żywo” oma­wia­jący wygląd aktu­al­nego nieba z aspek­tami opo­wie­ści mito­lo­gicz­nych, zakoń­czony krót­kim poka­zem mul­ti­me­dial­nym. Treść dosto­so­wana jest do sze­ro­kiej grupy wie­ko­wej widowni.


Cztery pory roku

Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 6 lat
Czas trwa­nia: ok. 30 minut
Autor: Janusz Nicewicz

Ele­menty pro­gra­mowe: przy­roda i geo­gra­fia, ele­menty fizyki i astronomii.
Pro­jekt obej­mu­jący cztery odrębne seanse, pre­zen­to­wane sezo­nowo (wio­sna, lato, jesień, zima). Tema­tyką obej­mują cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory widoczne na noc­nym nie­bie w poszcze­gól­nych porach roku a także cie­kawe zja­wi­ska astro­no­miczne, jakie możemy obser­wo­wać. Seanse są aktu­ali­zo­wane z roku na rok tak, aby odpo­wia­dały aktu­al­nemu wyglą­dowi noc­nego nieba.


Seans na żywo

Grupa wie­kowa: dzieci powy­żej 3 lat, dorośli
Czas trwa­nia: do 45 minut

Ele­menty pro­gramu szkol­nego dosto­so­wane do potrzeb widowni.
Seans autor­ski – inte­rak­tywna forma pokazu aktu­al­nego nieba, pro­wa­dzona przez astro­noma z uży­ciem środ­ków mul­ti­me­dial­nych: pro­jek­tora pla­ne­ta­rium, obra­zów kosmosu i krót­kich fil­mi­ków o tema­tyce astro­no­miczno-astro­nau­tycz­nej z uży­ciem „żywego słowa” prelegenta.