Rada Rodziców

Rada Rodzi­ców dzia­ła­jąca przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach

Prze­wod­ni­cząca – Jolanta Sosnal

Konto dla wpłat za zaję­cia edu­ka­cyjne:

Bank Spół­dziel­czy w Wie­liczce
09 8619 0006 0011 0200 8774 0001