Prelekcje i seanse dla szkół

prelekcja-i-seans

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – pre­lek­cje oraz seanse dla szkół – pro­wa­dzone dotych­czas na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, od 4 marca 2019 roku zostają zawie­szone.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje


 

Nauczy­cieli wraz z uczniami szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­nych zapra­szamy na pre­lek­cje astro­no­miczne pro­wa­dzone przez zawo­do­wych astro­no­mów.

Tema­tyka zajęć obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne, astro­nau­tyczne, fizyczne i geo­gra­ficzne. W przy­stępny i cie­kawy spo­sób przed­sta­wiamy odkry­cia współ­cze­snej astro­no­mii.

 

W cza­sie spo­tka­nia trwa­ją­cego około dwóch godzin zega­ro­wych, ucznio­wie dowie­dzą się wielu szcze­gó­łów doty­czą­cych na przy­kład:

 • mecha­ni­zmu następ­stwa dnia i nocy oraz zmian pór roku,
 • powsta­nia i budowy Układu Sło­necz­nego,
 • miej­sca Układu Sło­necz­nego w Galak­tyce,
 • budowy i ewo­lu­cji gwiazd,
 • zasady dzia­ła­nia instru­men­tów obser­wa­cyj­nych takich jak tele­skop i luneta,
 • powsta­nia i ewo­lu­cji Wszech­świata,
 • pod­boju Kosmosu,
 • metod pro­wa­dze­nia wła­snych obser­wa­cji.

W trak­cie pre­lek­cji wyko­rzy­stu­jemy pre­zen­ta­cje przy­go­to­wane przez pro­wa­dzą­cych, skła­da­jące się ze zdjęć, fil­mów i ani­ma­cji obra­zu­ją­cych piękno ota­cza­ją­cego nas Wszech­świata.

Pozo­sta­wiamy nauczy­cie­lom i opie­ku­nom grup moż­li­wość wyboru tema­tyki pre­lek­cji. Ofe­ru­jemy pre­zen­ta­cje popu­lar­no­nau­kowe, z któ­rych ucznio­wie dowie­dzą się mię­dzy innymi:

 • co nam zagraża we Wszech­świe­cie,
 • jaki są skutki dłu­giego prze­by­wa­nia w sta­nie nie­waż­ko­ści,
 • czy ist­nieją inne cywi­li­za­cje i dla­czego się z nami nie kon­tak­tują,
 • jak zamiesz­kać na Mar­sie,
 • co kryje się w czar­nych dziu­rach,
 • jaka jest róż­nica pomię­dzy astro­no­mią a astro­lo­gią.

 

Przy­kła­dowe tematy pre­lek­cji:

 • Miej­sce Ziemi we Wszech­świe­cie.
 • Powsta­nie i budowa Układu Sło­necz­nego.
 • Budowa wszech­świata.
 • Co nam zagraża z kosmosu?
 • Czy jeste­śmy sami we Wszech­świe­cie?
 • Słońce – życie z gwiazdą na ramie­niu.
 • Egzo­tyczne obiekty we Wszech­świe­cie.
 • Dzieje obser­wa­cji i ich wpływ na roz­wój czło­wieka.
 • Nie­zwy­kłe zja­wi­ska na noc­nym nie­bie.
 • Gwiazdy, galak­tyki życie.

Pro­po­nu­jemy także moż­li­wość reali­za­cji zagad­nień dydak­tycz­nych zawar­tych w Pod­sta­wie Pro­gra­mo­wej Kształ­ce­nia Ogól­nego. Zaję­cia pro­wa­dzone przez naszych nauczy­cieli dosto­so­wane są do wieku słu­cha­czy i wymo­gów Pod­stawy pro­gra­mo­wej. Nauczy­cie­lom szkół róż­nego szcze­bla ofe­ru­jemy zatem alter­na­tywę pole­ga­jącą na prze­nie­sie­niu lek­cji z sal szkol­nych w mury Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Pre­lek­cje tego typu mogą być wspa­niałą oka­zją do utrwa­le­nia wie­dzy zdo­by­tej na lek­cjach fizyki, geo­gra­fii lub przy­rody.

 

Rów­no­cze­śnie zapra­szamy do Pla­ne­ta­rium.
Dopeł­nie­niem oferty edu­ka­cyj­nej dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych są seanse w naszym Pla­ne­ta­rium. Pod sztucz­nym nie­bem nie­za­leż­nie od panu­ją­cych na zewnątrz warun­ków atmos­fe­rycz­nych, pre­zen­tu­jemy m. in.:

 • zja­wi­ska zacho­dzące na noc­nym nie­bie.

Dzięki apa­ra­tu­rze Pla­ne­ta­rium możemy odtwo­rzyć wygląd nieba z ponad czte­rema tysią­cami gwiazd widocz­nych nie­uzbro­jo­nym okiem.

Uczymy:

 • orien­ta­cji na sfe­rze nie­bie­skiej,
 • poka­zu­jemy cha­rak­te­ry­styczne gwiaz­do­zbiory nieba wio­sen­nego, let­niego, jesien­nego i zimo­wego,
 • pre­zen­tu­jemy nie­zwy­kłe wyda­rze­nia na noc­nym nie­bie,
 • infor­mu­jemy gdzie szu­kać obiek­tów mgła­wi­co­wych do astro­fo­to­gra­fii.

Po sean­sie w Pla­ne­ta­rium ucznio­wie sami zaczy­nają wie­czo­rami odnaj­dy­wać na nie­bie układy gwiazd, które wcze­śniej były im pre­zen­to­wane.

 

Przy dobrej pogo­dzie czyli bez­chmur­nym nie­bie zapra­szamy do obser­wa­cji Słońca przy uży­ciu tele­sko­pów wypo­sa­żo­nych w spe­cjalne fil­try sło­neczne. Oprócz moż­li­wo­ści oglą­da­nia powierzchni Słońca, plam sło­necz­nych czy pro­tu­be­ran­cji, ucznio­wie dowia­dują się:

 • jak zbu­do­wany jest i jak działa tele­skop,
 • jak bez­piecz­nie pro­wa­dzić obser­wa­cje Słońca,
 • poznają naj­więk­sze tele­skopy dzia­ła­jące na świe­cie.

 


 

Grupy szkolne zapra­szamy:

- od ponie­działku do piątku – na umó­wione wcze­śniej godziny: 9:00, 11:00 lub 13:00,
– we czwartki – na wie­czorne pre­lek­cje – o godzi­nie 18:00.

Pre­lek­cje odby­wają się po wcze­śniej­szym tele­fo­nicz­nym uzgod­nie­niu ter­minu.
Biuro Obser­wa­to­rium czynne jest w dni robo­cze: ponie­dzia­łek – pią­tek w godzi­nach 8:00–16:00.

Wstęp do Obser­wa­to­rium: opie­ku­no­wie grup zor­ga­ni­zo­wa­nych – bez­płat­nie, pozo­stali uczest­nicy – 8 zło­tych.
Cena obej­muje pre­lek­cję wraz z sean­sem w Pla­ne­ta­rium.

 


Opłaty za pro­wa­dzone przez Obser­wa­to­rium imprezy edu­ka­cyjne pobiera Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA
z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.