Pracownicy Obserwatorium

Nauczy­cieleSche­mat adresu e-mail:
iden­ty­fi­ka­tor@moa.edu.pl
Domi­nik Paster­nakdyrek­tor Obser­wa­to­rium,
koło astro­no­miczne, koło inter­ne­towe
dpa­ster­nak
Zbi­gniew Głow­nia(urlop)zglow­nia
Mie­czy­sław Janusz Jagłakoło mul­ti­me­dialnejanusz
Tymon Kret­sch­merkoło astro­no­miczne, koło mul­ti­me­dialnetymon
Seba­stian Kurow­skigrupy szkolne, pla­ne­ta­riumkurowski.sebastian
Łukasz Maśla­nieckoło astro­no­micznelukasz
Monika Maśla­nieckoło astro­no­micznemonika
Adam Micha­lecgrupy szkolne, pla­ne­ta­riumami­cha­lec
Janusz Nice­wiczgrupy szkolne, pla­ne­ta­riumjni­ce­wicz
Wal­de­mar Ogłozagrupy szkolne, pla­ne­ta­riumogloza
Szy­mon PitekKlub Mło­dego Odkrywcyszpi­tek
Justyna Putgrupy szkolne, pla­ne­ta­rium,
koło astro­no­miczne
justyna.zuzia
Grze­gorz Sękgrupy szkolne, pla­ne­ta­rium,
koło astro­no­miczne
gsek
Admi­ni­stra­cja
Urszula Bier­natsekre­ta­riatubier­nat
Kry­styna Świ­der­skasekre­ta­riatswi­der­ska
Obsługa
Emil Baj
Krzysz­tof Koło­dziejkolo­dziej
Joanna Olszew­skajol­szew­ska
Edward Siwekedward
Agnieszka Sto­kłosaasto­klosa
Dariusz Zarębazareba