Pracownicy Obserwatorium

Nauczy­cieleSche­mat adresu e-mail:
iden­ty­fi­ka­tor@moa.edu.pl
Domi­nik Paster­nakdyrek­tor Obser­wa­to­rium,
koło astro­no­miczne, koło inter­ne­towe
dpa­ster­nak
Alek­san­dra Januszgrupy szkolne, Pla­ne­ta­riumalek­san­dra
Tymon Kret­sch­merkoło astro­no­miczne, koło mul­ti­me­dialnetymon
Łukasz Maśla­nieckoło astro­no­miczne
lukasz
Monika Maśla­nieckoło astro­no­miczne, grupy szkolne, Pla­ne­ta­riummonika
Adam Micha­lecgrupy szkolneami­cha­lec
Janusz Nice­wiczgrupy szkolne, Pla­ne­ta­riumjni­ce­wicz
Wal­de­mar Ogłozagrupy szkolne, Pla­ne­ta­riumogloza
Justyna Putgrupy szkolne, Pla­ne­ta­rium,
koło astro­no­miczne
justyna.zuzia
Grze­gorz Sękkoło astro­no­micznegsek
Admi­ni­stra­cja
Urszula Bier­natsekre­ta­riatubier­nat
Kry­styna Świ­der­skasekre­ta­riatswi­der­ska
Obsługa
Wło­dzi­mierz Grad
Krzysz­tof Koło­dziejkolo­dziej
Joanna Olszew­skajol­szew­ska
Edward Siwekedward
Agnieszka Sto­kłosaasto­klosa
Dariusz Zarębazareba