Pracownicy Obserwatorium

Nauczy­cieleSche­mat adresu e-mail:
iden­ty­fi­ka­tor@moa.edu.pl
Domi­nik Pasternakdyrek­tor Obserwatorium,
koło astro­no­miczne, koło internetowe
dpa­ster­nak
Alek­san­dra Januszgrupy szkolne, Planetariumalek­san­dra
Tymon Kret­sch­merkoło astro­no­miczne, koło multimedialnetymon
Łukasz Maśla­nieckoło astro­no­miczne
lukasz
Monika Maśla­nieckoło astro­no­miczne, grupy szkolne, Planetariummonika
Adam Micha­lecgrupy szkolneami­cha­lec
Janusz Nice­wiczgrupy szkolne, Planetariumjni­ce­wicz
Wal­de­mar Ogłozagrupy szkolne, Planetariumogloza
Szy­mon PitekKlub Mło­dego Odkrywcy, Ody­seja Umysłuszpi­tek
Justyna Putgrupy szkolne, Planetarium,
koło astronomiczne
justyna.zuzia
Grze­gorz Sękkoło astro­no­micznegsek
Admi­ni­stra­cja
Urszula Bier­natsekre­ta­riatubier­nat
Kry­styna Świderskasekre­ta­riatswi­der­ska
Obsługa
Krzysz­tof Kołodziejkolo­dziej
Joanna Olszew­skajol­szew­ska
Edward Siwekedward
Agnieszka Sto­kłosaasto­klosa
Dariusz Zarębazareba
Tomasz Żyw­czaktomek