Pracownicy Obserwatorium

Nauczy­cieleSche­mat adresu e‑mail:
iden­ty­fi­ka­tor@moa.edu.pl
Domi­nik Paster­nakdyrek­tor Obser­wa­to­rium,
koło astro­no­miczne, pra­cow­nia robo­tyczna
dpa­ster­nak
Kata­rzyna Koło­dziejbiblio­tekakata­rzyna
Alek­san­dra Kowal­skagrupy szkolne, Pla­ne­ta­riumalek­san­dra
Tymon Kret­sch­merkoło astro­no­miczne, koło mul­ti­me­dialnetymon
Łukasz Maśla­nieckoło astro­no­miczne, pra­cow­nia robo­tyczna
lukasz
Monika Maśla­nieckoło astro­no­miczne, grupy szkolne, Pla­ne­ta­riummonika
Adam Micha­lecgrupy szkolneami­cha­lec
Janusz Nice­wiczgrupy szkolne, Pla­ne­ta­riumjni­ce­wicz
Wio­letta Ogłozakoło astro­no­miczne, Klub Mło­dego Odkrywcy (KMO)wio­letta
Wal­de­mar Ogłozagrupy szkolne, Pla­ne­ta­riumogloza
Justyna Putkoło astro­no­miczne, Pla­ne­ta­riumjustyna
Grze­gorz Sękkoło astro­no­micznegsek
Admi­ni­stra­cja
Urszula Bier­natsekre­ta­riatubier­nat
Kry­styna Świ­der­skasekre­ta­riatswi­der­ska
Obsługa
Wło­dzi­mierz Gradwgrad
Krzysz­tof Koło­dziejkolo­dziej
Joanna Olszew­skajol­szew­ska
Edward Siwekedward
Agnieszka Sto­kłosaasto­klosa
Dariusz Zarębazareba