Odyseja Umysłu

Ody­seja Umy­słu® to przy­ja­zny pro­gram edu­ka­cyjny reali­zo­wany w for­mie mię­dzy­na­ro­do­wego kon­kursu, w któ­rym co roku bie­rze udział kil­ka­dzie­siąt tysięcy uczniów i stu­den­tów z całego świata. Patro­nat nad pol­ską edy­cją spra­wuje Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej.

Dzia­ła­jąc w gru­pie osób o wspól­nym celu, a róż­nych oso­bo­wo­ściach – Ody­se­usze uczą się sza­cunku i zaufa­nia do ludzi o odmien­nych poglą­dach i tem­pe­ra­men­tach. Widząc, że dru­żyna osiąga wię­cej, kiedy wyko­rzy­sta talenty oraz zain­te­re­so­wa­nia wszyst­kich uczest­ni­ków – doce­niają pracę zespo­łową i chęt­niej współ­dzia­łają z innymi.

Pra­cu­jąc bez pod­po­wie­dzi i suge­stii ze strony doro­słych – dzie­ciaki czują się odpo­wie­dzialne za swoje decy­zje i dumne z wła­snych osią­gnięć. Szu­ka­jąc nowa­tor­skich pomy­słów – uczą się eks­pe­ry­men­to­wać i świa­do­mie podej­mo­wać ryzyko; prze­ko­nują się, że błąd to nie porażka, a źró­dło wnio­sków na przy­szłość.

 

Na zaję­ciach nauczysz się mię­dzy innymi:

 • iż każdy pro­blem da się roz­wią­zać i to na wię­cej, niż jeden spo­sób,
 • że nie ma złych pomy­słów, zawsze są jed­nak lep­sze pomy­sły,
 • iż łączna siła dru­żyny jest więk­sza, niż suma siły two­rzą­cych ją osób,
 • jak radzić sobie z trud­nymi wyzwa­niami,
 • jak pro­wa­dzić pro­jekty, zarzą­dzać cza­sem i innymi zaso­bami,
 • skąd czer­pać inspi­ra­cje i pomy­sły.

 

Prócz tego nie zabrak­nie:

 • fedro­wa­nia mózgu,
 • sza­lo­nych pomy­słów…
 • … i ich zwa­rio­wa­nych reali­za­cji,
 • nie­sa­mo­wi­tych kon­struk­cji,
 • praw­dzi­wej przy­gody.

 

UWAGA!
Ody­seja Umy­słu to nowość edu­ka­cyjna w ofer­cie MOA w roku szkol­nym 2017/2018.

Zaję­cia odby­wają się co tydzień, w każdy wto­rek o godzi­nie 15:30 (dzieci młod­sze) oraz 17:00 (dzieci star­sze).

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Szy­mon Pitek