Jak się z nami skontaktować?

W związku z prze­bu­dową i roz­bu­dową pomiesz­czeń Obser­wa­to­rium, nie pro­wa­dzimy w Nie­po­ło­mi­cach – aż do odwo­ła­nia – pre­lek­cji dla szkół oraz sean­sów w budynku Pla­ne­ta­rium, zarówno dla grup szkol­nych jak i osób indy­wi­du­al­nych.
Mówiąc krótko – nie da się do nas przy­je­chać :). Teren Obser­wa­to­rium to obec­nie wielki plac budowy.

To my do Was przy­je­dziemy, a naszą ofertę odnaj­dzie­cie w menu głów­nym strony, w zakładce “Oferta edu­ka­cyjna” (aktyw­no­ści bez prze­kre­śleń tek­stu).

Sie­dziba tym­cza­sowa Obser­wa­to­rium mie­ści się w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, przy ulicy Szkol­nej 3.

 

Tra­dy­cyj­nie:

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne
im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach

ul. Miko­łaja Koper­nika 2
32–005 Nie­po­ło­mice

NIP: 683–17-50–304
REGON: 003918626

tel./faks +48 12 281–15-61  tel. kom. 505–945-309
e‑mail: moa@USUŃ_TOmoa.edu.pl

 

 

Poprzez For­mu­larz kon­tak­towy:

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres e‑mail (wyma­gany)

Tytuł wia­do­mo­ści (wyma­gany)

Treść wia­do­mo­ści

Załącz­nik (opcjo­nal­nie)

 


Oso­bi­ście - Dojazd do Obser­wa­to­rium:

 

 


Wyświetl więk­szą mapę

 

 


Dane kon­tak­towe Inspek­tora Ochrony Danych

tel. 607 643 004
adres e‑mail: iod@pq.net.pl