Jak się z nami skontaktować?

Tra­dy­cyj­nie:

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne
im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach

ul. Miko­łaja Koper­nika 2
32–005 Nie­po­ło­mice

NIP: 683–17-50–304
REGON: 003918626

tel./faks +48 12 281–15-61
e-mail: moa@USUŃ_TOmoa.edu.pl

 

 

Poprzez For­mu­larz kon­tak­towy:

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres e-mail (wyma­gany)

Tytuł wia­do­mo­ści (wyma­gany)

Treść wia­do­mo­ści

Załącz­nik (opcjo­nal­nie)

 


Oso­bi­ście - Dojazd do Obser­wa­to­rium:

 

 


Wyświetl więk­szą mapę