Klub Młodego Odkrywcy

kmo

Klub Mło­dego Odkrywcy to popu­lar­no­nau­kowa for­muła edu­ka­cyjna, zaini­cjo­wana i koor­dy­no­wana przez war­szaw­skie Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach zajęć KMO mło­dzież i dzieci wspól­nie eks­pe­ry­men­tują pod okiem opie­ku­nów, samo­dziel­nie zdo­by­wa­jąc wie­dzę i budu­jąc umiejętności.

Pod­czas spo­tkań KMO naj­waż­niej­sze jest oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie: klu­bo­wi­cze sami poszu­kują inte­re­su­ją­cych ich tema­tów i zamiast zaglą­dać do pod­ręcz­nika, zdo­by­wają odpo­wie­dzi poprzez eks­pe­ry­men­to­wa­nie. Klu­czowa jest metoda badaw­cza, która roz­wija wiele kom­pe­ten­cji i zdol­no­ści jed­no­cze­śnie, pozwala na prze­kra­cza­nie szkol­nych gra­nic mię­dzy przed­mio­tami i poka­zuje, że popeł­nia­nie błę­dów jest o tyle cenne, że uczy roz­wią­zy­wać problemy.

 

 

 

 

Na zaję­ciach nauczysz się mię­dzy innymi:

 • popeł­niać błędy i wycią­gać z nich wnioski,
 • zada­wać wła­ściwe pytania…
 • … i samo­dziel­nie poszu­ki­wać na nie odpowiedzi,
 • współ­pra­co­wać z rówie­śni­kami, w celu reali­za­cji zadania,
 • dowiesz się czym są: eks­pe­ry­ment, obser­wa­cja i ekspertyza,
 • nauczysz się przy­go­to­wy­wać i pro­wa­dzić pro­jekt naukowy oraz -
 • odróż­niać fakty od mitów.

 

Prócz tego nie zabraknie:

 • lata­ją­cych rakiet i innych wybuchów,
 • budo­wa­nia pro­stych maszyn,
 • łapa­nia i oglą­da­nia owadów,
 • reali­zo­wa­nia Two­ich wła­snych pomysłów.

 

UWAGA!
Od roku szkol­nego 2017/2018 zaję­cia odby­wają się co tydzień, w każdy czwar­tek o godzi­nie 15:30 (dzieci młod­sze) oraz 17:00 (dzieci starsze).

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Szy­mon Pitek