Astronomia…

…ma swo­ją muzę – to Ura­nia. Ma też wier­ny­ch zwo­len­ni­ków, któ­rzy oso­bi­ście przed­sta­wia­ją Wszech­świat. Uży­wa­jąc zmy­słów wspo­ma­ga­ny­ch nowo­cze­sną tech­ni­ką docie­ka­ją spraw eks­cy­tu­ją­cy­ch, taki­ch jak budo­wa i ewo­lu­cja gwiazd, skład che­micz­ny pla­net czy też przy­szło­ść Ukła­du Sło­necz­ne­go. Sto­su­ją regu­ły mate­ma­ty­ki i pra­wa fizy­ki, dedu­ku­jąc warun­ki panu­ją­ce w tak egzo­tycz­ny­ch miej­sca­ch jak czar­ne dziu­ry i w tak wiel­ki­ch odle­gło­ścia­ch jak kwa­za­ry. Ura­nia to muza łaska­wa, ale i wyma­ga­ją­ca – dopusz­cza do swo­ich tajem­nic tyl­ko wytrwa­ły­ch.

Obserwatorium…

…to miej­sce nie­zwy­kłe i obda­rzo­ne cechą szcze­gól­ną – tu dzie­ci i mło­dzież samo­dziel­nie wydzie­ra­ją świa­tu jego tajem­ni­ce, obser­wu­jąc przez lune­ty Słoń­ce i gwiaz­dy, ale też zgłę­bia­ją szcze­gó­ły foto­gra­fii, uczą się zacho­wa­nia w Inter­ne­cie, a pro­gra­mu­jąc robo­ty pozna­ją taj­ni­ki sztucz­nej inte­li­gen­cji. Naj­młod­si czy­nią to w trak­cie zaba­wy, star­si mają do dys­po­zy­cji nowo­cze­sne tele­sko­py i urzą­dze­nia pomia­ro­we. Wszyst­ki­ch łączy pasja poznaw­cza, któ­ra spo­ty­ka się z kom­pe­ten­cja­mi doświad­czo­ny­ch nauczy­cie­li.

Przybywajcie!

W naszym Obser­wa­to­rium gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne mogą liczyć na dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne i rygo­ry­stycz­nie popraw­ne zaję­cia z zakre­su astro­no­mii i nauk pokrew­ny­ch, pro­wa­dzo­ne przez nauczy­cie­li o kie­run­ko­wym wykształ­ce­niu. W sali kon­fe­ren­cyj­nej pod­czas boga­to ilu­stro­wa­ny­ch pre­lek­cji prze­ka­zu­je­my nie tyl­ko wie­dzę, ale też tra­fia­my do wyobraź­ni i pobu­dza­my natu­ral­ną cie­ka­wo­ść. W sali Pla­ne­ta­rium wpro­wa­dza­my widzów w świat antycz­nej kul­tu­ry, uczy­my patrzeć na nie­bo ocza­mi sta­ro­żyt­ny­ch, wresz­cie przed­sta­wia­my nowo­cze­sny pogląd na naszą pla­ne­tę i jej miej­sce we Wszech­świe­cie.

error: