Seanse w planetarium mobilnym

Infor­ma­cje o sean­sach i ich streszczenia

 

Kosmiczna Podróż
Grupa wie­kowa: naj­młodsi, dzieci powy­żej 5 lat
Czas trwa­nia: 20 minut
Autor: Janusz Nicewicz

Nie­zwy­kła podróż, od naj­dal­szych zna­nych zakąt­ków Wszech­świata, poprzez Drogę Mleczną aż do Układu Sło­necz­nego. Oma­wiane są zagad­nie­nia zwią­zane z budową galak­tyk, cechy pla­net Układu Sło­necz­nego, budowa i zna­cze­nie Słońca. Wszystko przy uży­ciu pro­gramu Worl­dWide Telescope.

 

Kosmiczna Wyprawa
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 10 lat
Czas trwa­nia: 35 minut
Autor: Janusz Nicewicz

Roz­bu­do­wana wer­sja „Kosmicz­nej podróży”, obej­mu­jąca zagad­nie­nia wiel­ko­ska­lo­wej budowy Wszech­świata, ciem­nej mate­rii i ener­gii, rodza­jów galak­tyk, budowy pla­net i Słońca, jak i naszego miej­sca we Wszech­świe­cie. Całość pre­zen­to­wana przy uży­ciu pro­gramu Worl­dWide Telescope.

 

Aktu­alne Niebo
Grupa wie­kowa: dla każdego
Czas trwa­nia: do 40 minut

Seans autor­ski – inte­rak­tywna forma pokazu aktu­al­nego nieba, pro­wa­dzona przez astro­noma przy uży­ciu pro­gramu Stel­la­rium Con­sole. Seans obej­muje zagad­nie­nia orien­ta­cji na sfe­rze nie­bie­skiej, gwiaz­do­zbiory, pla­nety, obiekty mgła­wi­cowe. Całość z „żywym sło­wem” prelegenta.

 

Nasz Wszech­świat
Grupa wie­kowa: dzieci i mło­dzież powy­żej 10 lat
Czas trwa­nia: 32 minuty
Autor: Euro­pean Southern Obse­rva­tory (ESO)

Film w wer­sji Ful­l­Dome (pro­jek­cja na pełną kopułę), pre­zen­tu­jący roz­wój astro­no­mii i naj­waż­niej­sze odkry­cia tej nauki – od sta­ro­żyt­no­ści po czasy współ­cze­sne. Pre­zen­to­wane są nie­zwy­kłe obiekty jakie możemy obser­wo­wać we Wszech­świe­cie. Oma­wiane są różne rodzaje ciał nie­bie­skich, począw­szy od obiek­tów Układu Sło­necz­nego, poprzez gwiazdy, gro­mady gwiaz­dowe, a na wiel­ko­ska­lo­wej struk­tu­rze Wszech­świata skończywszy.