Noclegi przy Obserwatorium

4 marca 2019 roku W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – moż­li­wość noc­legu na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, od 4 marca 2019 roku jest nie­ak­tu­alna. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje   Zapra­szamy do korzy­sta­nia z noc­le­gów w dom­kach kem­pin­go­wych przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach. Domki są czynne przez cały rok. W domku z pod­da­szem mie­ści się 8 osób. Każdy domek wypo­sa­żony jest w łazienkę z natry­skiem, ogrze­wa­nie pane­lowe, lodówkę, czaj­nik bez­prze­wo­dowy, naczy­nia kuchenne. Cena: 30 zł za dobę … Czy­taj dalej Noc­legi przy Obserwatorium