Noclegi przy Obserwatorium

noclegi

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – moż­li­wość noc­legu na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, od 4 marca 2019 roku jest nieaktualna.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Zapra­szamy do korzy­sta­nia z noc­le­gów w dom­kach kem­pin­go­wych przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

Domki są czynne przez cały rok. W domku z pod­da­szem mie­ści się 8 osób. Każdy domek wypo­sa­żony jest w łazienkę z natry­skiem, ogrze­wa­nie pane­lowe, lodówkę, czaj­nik bez­prze­wo­dowy, naczy­nia kuchenne.

Cena: 30 zł za dobę od jed­nej osoby.

Dla więk­szych grup wynaj­mu­ją­cych na dłuż­szy okres czasu – moż­li­wość upustów.

 

 

 

 

Rezer­wa­cja noc­legu oraz infor­ma­cje szczegółowe:

Tele­fony:
kom. 505–945-309
stac.
(12) 281–15-61 [czynny od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8:00–16:00]

Poczta elek­tro­niczna:
noclegi@
USUŃ_TOmoa.edu.pl

 

Dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą – wynaj­mem miejsc noc­le­go­wych w dom­kach zaj­muje się:
Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.