KORKI we WTORKI

Posted by on 23 września 2020

KORKI we WTORKI

Fizyka!!!
Cie­kawe i inspi­ru­jące zagad­nie­nia przy­bli­żymy w inte­re­su­jący spo­sób. A prze­cież ta fizyka to fajna jest – wszystko działa dzięki roz­wo­jowi tej nauki i warto ją bli­żej poznać!!! Z nami można śmiało roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, poznać i zro­zu­mieć prawa przy­rody. Jed­nostki, zada­nia i wzory to nasz wspólny język – zapra­szamy do nauki.

KORKI we WTORKI to zaję­cia dla uczniów klas VIIVIII.

Cze­kamy na Was w każdy wto­rek od godziny 17 na plat­for­mie ZOOM.

Odpo­wied­nie odno­śniki poniżej.

 

Grupa dla uczniów klas VII (pro­wa­dzi Alek­san­dra Kowalska)

KORKI we WTORKI – klasa VII

oraz

rów­no­cze­śnie grupa dla uczniów klas VIII (pro­wa­dzi  Wio­letta Ogłoza)

KORKI we WTORKI – klasa VIII

Plan jest taki, że na jed­nym inter­ne­to­wym spo­tka­niu będziemy zaj­mo­wać się zagad­nie­niami z jed­nego działu, cza­sami ten jeden, jedyny dział będziemy roz­pra­co­wy­wać przez kilka tygodni.

Zaczy­namy 14 wrze­śnia o godzi­nie 17.00 i tak co tydzień (we wtorki o 17.00)

 

Zaję­cia są bezpłatne.

 

Wio­letta Ogłoza i Alek­san­dra Kowalska