Zniżki dla uczniów szkół z terenu gminy Niepołomice.

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych z obszaru gminy Nie­po­ło­mice za pre­lek­cje z sean­sem w Pla­ne­ta­rium prze­wi­dzie­li­śmy nastę­pu­jące zniżki:
przed­szko­laki: 3 złote od dziecka,
ucznio­wie pozo­sta­łych typów szkół:  5 złotych.
Opie­ku­no­wie dzieci i mło­dzieży: bezpłatnie.