Z czego składa się prelekcja astronomiczna?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Pre­lek­cja to rodzaj wykładu i pre­zen­ta­cji, na którą składa się: pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna, pro­jek­cja fil­mów, demon­stra­cja modeli obiek­tów astro­no­micz­nych i zja­wisk fizycz­nych oraz tele­sko­powe obser­wa­cje nieba – gdy pogoda na to pozwala.