W jakie dni odbywają się wieczorne pokazy nieba dla osób indywidualnych?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Zapra­szamy we czwartki w godzi­nach od 20:00 do 23:00. Pro­simy jed­nak o wcze­śniej­szy kon­takt tele­fo­niczny, naj­le­piej w dniu poka­zów, w celu potwier­dze­nia sprzy­ja­ją­cych warun­ków pogo­do­wych do pro­wa­dze­nia obserwacji.