Jaką ofertą dysponujecie dla szkół i przedszkoli?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Dla przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­gim­na­zjal­nych ofe­ru­jemy m.in. pre­lek­cje astro­no­miczne połą­czone z sean­sem w Pla­ne­ta­rium, Pik­niki pod Gwiaz­dami, Gwiezdną Przy­godę. Pro­simy o zapo­zna­nie się z zakładką strony pt. “Oferta edukacyjna”.