Jak zamówić prelekcję astronomiczną?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Spo­soby komu­ni­ka­cji z Obser­wa­to­rium podane są w zakładce Kon­takt. Jako naj­lep­sze roz­wią­za­nie pro­po­nu­jemy roz­mowę tele­fo­niczną, w cza­sie któ­rej naj­szyb­ciej odpo­wiemy na wszel­kie pytania.