Czy prowadzicie inne zajęcia, poza prelekcją i seansem w Planetarium, przewidziane dla najmłodszych dzieci?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Dla przed­szko­la­ków oraz dzieci z klas 0‑III, w gru­pach zor­ga­ni­zo­wa­nych, pole­camy „Gwiezdną przy­godę w MOA. Zaję­cia odby­wają się od ponie­działku do piątku o godzi­nie 9:00. Nie­zbędne jest wcze­śniej­sze zare­zer­wo­wa­nie terminu.