Czy możliwa jest organizacja prelekcji w soboty?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak. Sobot­nie pre­lek­cje roz­po­czy­nają się o godzi­nie 9:00. Spo­tka­nia te nie odby­wają się regu­lar­nie, pro­simy zatem o wcze­śniej­sze uzgod­nie­nie terminu.