Czy i kiedy można przyjść z dzieckiem na seans w Planetarium (indywidualnie)?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Zapra­szamy w soboty o godzi­nie 11:00. Pro­simy jed­nak o śle­dze­nie naszej strony inter­ne­to­wej gdyż nie­kiedy z róż­nych przy­czyn seans może się nie odbyć. Infor­ma­cja o takiej sytu­acji zosta­nie przez nas zamiesz­czona z naj­szyb­ciej jak to możliwe.